Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Budgetunderlag 2022-2024: Väsentliga förstärkningar är nödvändiga

Nyheter

För att Ekobrottsmyndighetens nuvarande nivå på brottsbekämpningen ska kunna bibehållas och för att kunna stärka arbetet med att förebygga och förhindra ekonomisk brottslighet är det av avgörande betydelse att myndigheten tillförs ytterligare resurser. I budgetunderlaget till regeringen föreslår Ekobrottsmyndigheten att myndigheten för perioden 2022–2024 tillförs 243 miljoner kronor för att behålla nuvarande verksamhet och ytterligare 234 miljoner kronor för att stärka arbetet mot den ekonomiska brottsligheten.

Foto: Rickard Kilström.

Ekobrottsmyndigheten behöver långsiktiga ekonomiska planeringsförutsättningar för att på bästa sätt kunna bidra till brottsbekämpningen. I budgetunderlaget för perioden 2022-2024 föreslår myndigheten väsentliga resurstillskott. Under förutsättning att myndigheten för 2021 tillförs ett resurstillskott om 30-35 miljoner kronor, behövs en resursförstärkning för att bibehålla nuvarande verksamhet med 64 miljoner kronor 2022, 84 miljoner kronor 2023 och 95 miljoner kronor 2024. Om Ekobrottsmyndigheten inte tillförs ökade resurser, behöver myndigheten minska sin personal och därmed verksamhetens omfattning, vilket skulle få allvarliga negativa konsekvenser för ekobrottsbekämpningen i Sverige.

För att kunna förstärka arbetet med att bekämpa ekonomisk brottslighet föreslår Ekobrottsmyndigheten ett resurstillskott om ytterligare 40,5 miljoner kronor 2022, 84 miljoner konor 2023 och 109,5 miljoner kronor 2024. Myndigheten ser behov av att anställa 15 åklagare och 45 utredare under treårsperioden. Förstärkningen är nödvändig av flera skäl.

Den organiserade brottsligheten riktar storskaliga angrepp mot momssystemen inom EU och Sverige är för närvarande särskilt utsatt för dessa allvarliga brott. Brottsligheten har beskrivits som det hittills allvarligaste angreppet mot mervärdesskattesystemet och Skatteverket har beräknat att brottsligheten gett upphov till att ca 4,5 miljarder kronor har undanhållits från beskattning sedan mitten av 2018.

Arbetslivskriminaliteten snedvrider konkurrensen och exploaterar människor samtidigt som den finansierar den organiserade brottsligheten och sannolikt är ett av de enskilt största brottsområdena inom grov ekonomisk brottslighet med kopplingar till kriminella grupperingar både nationellt och internationellt.

Ekobrottsmyndigheten är en viktig aktör i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet. Under 2020 deltog myndigheten i närmare hälften av insatserna inom det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet och var den myndighet som relativt sätt bidrog med mest resurser. Men resurserna räcker inte till och avvägningar behöver göras mellan myndighetens ansvarsområden.

De statliga stöd som regeringen och riksdagen har beslutat om till följd av pandemin förväntas leda till ett ökat antal brottsanmälningar. Mål om brott mot lagen om omställningsstöd handläggs sedan 2020 vid Ekobrottsmyndigheten. Omställningsstödsbrotten kan även förväntas omfatta skattebrott och bokföringsbrott. Till detta kommer att nya stödperioder har beslutats som kommer att leda till ytterligare brottsanmälningar. Behovet av brottsförebyggande åtgärder mot denna typ av brottslighet ökar också.

Sammantaget föreslår Ekobrottsmyndigheten i budgetunderlaget att myndigheten tillförs 104,5 miljoner kronor för 2022, 168 miljoner kronor för 2023 och 204,5 miljoner kronor för 2024.

Ta del av hela budgetunderlaget här

Publicerat 2021-03-01. Uppdaterat 2021-03-11.