Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

”De anställda har befunnit sig i en mycket utsatt position”

Nyheter

Företrädarna för byggbolaget misstänks ha satt i system att anställa människor från tredje land som antingen saknar rätt att vistas i Sverige eller som saknar arbetstillstånd. Upplägget, att utnyttja billig arbetskraft och därigenom skaffa sig en fördel i upphandlingar, är ett typexempel på arbetslivskriminalitet. I dag inleds förhandling i tingsrätten.

Bokföringsbrott, skattebrott och insiderbrott är några av de vanligaste brottsmisstankarna i de ärenden som handläggs på Ekobrottsmyndigheten. Att myndighetens åklagare väcker åtal mot någon för misstänkta brott mot utlänningslagen hör till ovanligheterna. Men det är just dessa brottsmisstankar som riktas mot två företrädare för byggföretaget och som nu ska prövas i Attunda tingsrätt.

Tidsperioden för brottsligheten som omfattas av åtalet är från juli 2018 till och med februari 2019.

– Brottsupplägget har medfört att företagets anställda har befunnit sig i en mycket utsatt position i förhållande till arbetsgivaren och varit helt beroende av hur arbetsgivaren har behandlat dem. Skulle de råka ut för skador i samband med arbetet riskerar de att vara utan skydd och bli hemskickade. Det här är ett typexempel på arbetslivskriminalitet som vi ser i ökande utsträckning i våra ärenden, säger Andreas Bergman, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Med arbetslivskriminalitet menas regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Centralt för brottsuppläg­gen är innehavet av företag, som möjliggör utnytt­jande av arbetskraft och identiteter. Brottslig­heten snedvrider konkurrensen till nackdel för de före­tag som följer gällande regelverk. Arbetstagare riskerar ofta osäkra arbetsvillkor, lägre löner, allvarliga kränkningar av arbetstagares rättigheter.

– Från tidigare fall är det känt att en arbetsgivare på pappret kan betala ut en avtalsenlig lön men sedan krävt att arbetstagarna ska återbetala denna. Att det ska ha gått till så i det aktuella ärendet som nu går upp i rätten är dock inget vi har kunnat bevisa, säger Andreas Bergman.

Kännetecknande för arbetslivskriminalitet är utnyttjandet av lågkvalificerad arbetskraft i personal­intensiva branscher, såsom bygg-, städ-, restaurang- och transportbranschen samt vård och omsorg. Enligt Ekobrottsmyndighetens lägesbild om den ekonomiska brottsligheten i Sverige som nyligen släpptes finansierar arbetslivs­kriminalitet den organiserade brottslig­heten och är sannolikt ett av de enskilt största brotts­områdena inom organiserad ekonomisk brottslighet.

– Brottsligheten får allvarliga konsekvenser på flera sätt. Konkurrensen snedvrids genom att företagare som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer, inte sällan med koppling till organiserad brottslighet. Samhället och statskassan riskerar allvarliga budgetkonsekvenser genom minskade skatteintäkter och felaktiga utbetalningar, säger Andreas Bergman.


Den 30 november meddelade Attunda tingsrätt en friande dom i målet. Den 21 december överklagades domen till hovrätten. Åklagaren har begärt att de båda tilltalade ska dömas till fängelse och meddelas näringsförbud samt att byggföretaget ska förpliktigas att betala en särskild avgift enligt utlänningslagen.

 

Publicerat 2021-11-03. Uppdaterat 2021-12-21.