Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

EBM:s resultat 2021

Pressmeddelanden

Under det senaste året har Ekobrottsmyndigheten hanterat flera ärenden där kriminella misstänks ha tillskansat sig brottsvinster som uppgår till miljardbelopp. Brotten sker bland annat genom bedrägerier mot momssystemet, offentliga medel eller undandragen skatt. Detta och mycket annat framgår av Ekobrottsmyndighetens årsredovisning för 2021 som nu har lämnats till regeringen.

Det gångna året visar också att trenden från tidigare år håller i sig – de mest omfattande och komplexa ekobrotten fortsätter att öka. Bland de mest komplexa och resurskrävande ärendena som myndigheten har hanterat det senast året hör storskaliga angrepp mot det svenska momssystemet som generar omfattande brottsvinster.

– Ett stort antal anmälningar om momsbedrägerier har lämnats till myndigheten under året. I ett av de större ärendena har en fällande dom meddelats i hovrätten som fått stor uppmärksamhet, både i Sverige och internationellt. Domen är viktig mot bakgrund av de utredningar som nu pågår på myndigheten gällande liknande brottsupplägg, säger Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

Genomströmningstiderna* har kortats i de mer komplicerade ärendena – projektärenden och särskilt krävande ärenden. Sett till enbart de särskilt krävande ärendena har antalet avslutade ärenden ökat med 60 procent jämfört med 2020.

– Fällande domar i myndighetens två stora premiepensionsärenden har inneburit att arbetet med dessa i allt väsentligt är avslutat, vilket har frigjort resurser för att utreda och lagföra andra särskilt krävande ärenden. Det har i sin tur lett till att betydligt fler ärenden har kunnat avslutas, säger Monica Rodrigo.

Trots en högre takt i antalet avslutade ärenden fortsätter de mest komplicerade ärendena att öka. Dessa förutsätter ofta internationella samarbeten och tidskrävande utredningsåtgärder i andra länder.

– Det är glädjande att vi visar upp ett positivt resultat i vårt internationella arbete där antalet ärenden från EBM till Eurojust** ökar. Den internationella samverkan har även tillgängliggjort bevismaterial som haft stor betydelse för utredningar av grova ekobrott, säger Monica Rodrigo.

Totalt har myndigheten tagit emot cirka 2 000 färre brottsanmälningar än tidigare. Detta beror på att antalet anmälningar om försenade eller uteblivna årsredovisningar har minskat.

En annan positiv utveckling rör det sammantagna beloppen på bifallna yrkanden om företagsbot som har ökat från fem miljoner kronor till 20 miljoner kronor under 2021. En företagsbot riktar sig till företag med anledning av att brott har begåtts i näringsverksamheten och är som lägst 5 000 och som högst 10 miljoner kronor. Ökningen har skett trots att antalet anmälda försenade eller uteblivna årsredovisningar – som är den vanligaste brottstypen där företagsbot förekommer – har minskat kraftigt under året.

Myndigheten har numera även i uppdrag att utreda misstänkta brott i samband med de statliga omställningsstöden Sedan de infördes har det skett en stadig ökning av inflödet av anmälningar om misstänkta omställningsstödsbrott. I slutet av januari 2022 pågick cirka 70 förundersökningar.

Ekobrottsmyndighetens brottsförebyggande arbete har utvecklats och fler brottsförebyggande specialister har anställts. Med fler specialister kan det regionala förebyggande arbetet stärkas genom stöd till myndigheter, kommuner och branschorganisationer i deras arbete mot ekobrott.


*Genomströmningstid innebär den tid som det tar från det att en brottsanmälan inkommer till myndigheten till dess att ett åtalsbeslut fattas eller att beslut fattas om att lägga ned utredningen.

**EU:s byrå för straffrättsligt samarbete. Eurojust grundades 2002 och har sitt säte i Haag i Nederländerna.

Några nyckeltal

  2021 2020 2019
Antal inkomna ärenden 7 473 9 518 7 412
Antal avslutade ärenden 7 699 9 332 7 797
Antal lagförda personer 2 092 2 105 1 963
Genomsnittlig utredningstid i dagar 243 239 234

Publicerat 2022-02-22. Uppdaterat 2023-03-14.