Start of content

Myndigheter inom rättsväsendet

Nedan presenteras kort information om verksamheten i de olika myndigheter som finns inom rättsväsendet. För mer information gå till respektive myndighets webbplats.

Rättsväsendet arbetar för den enskildes trygghet och säkerhet. Målet är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Rättsväsendet ansvarar bland annat för att förebygga och utreda brott, lagföra personer, verkställa utdömda påföljder samt bevaka brottsoffers rättigheter.

Med rättsväsendet menar man Polisen, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Sveriges Domstolar och Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Justitiedepartementet ansvarar för myndigheterna

Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet bland annat för rättsväsendets myndigheter samt lagstiftning inom områdena för civilrätt, statsrätt, processrätt och straffrätt. På regeringens webbplats finns information om regeringens politik och beslut samt propositioner, utredningsbetänkanden m.m.
Läs mer på www.regeringen.se

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå tar fram den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.

Till Brottsförebyggande rådets webbplats

Brottsoffermyndigheten

Om den som begått brott saknar förmåga att betala skadestånd, eller om gärningsmannen är okänd, och om det inte finns någon försäkring som täcker skadorna, kan offret ha rätt till brottsskadeersättning av statliga medel. Brottsoffermyndigheten beslutar om sådana ersättningar, har ansvar för Brottsofferfonden och är kunskapscentrum i brottsofferfrågor.

Till Brottsoffermyndighetens webbplats

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning. Vår uppgift är att förebygga, upptäcka, förhindra, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Verksamheten riktas både mot den grova ekonomiska brottsligheten och mot den så kallade vardagsbrottsligheten.

Kriminalvården

Kriminalvården omfattar frivård, häkte och fängelse. Frivården ansvarar för straff där gärningsmannen inte blir frihetsberövad, exempelvis skyddstillsyn. Häktena ansvarar för brottsmisstänkta personer och fängelserna för dem som döms till frihetsberövande straff.

Till Kriminalvårdens webbplats

Polisen

Polisen förebygger brott, övervakar den allmänna ordningen och säkerheten, bedriver spaning och gör brottsutredningar. På polisens webbplats hittar du information om hur polisen arbetar. Där finns också rapporter, dokument, blanketter, nyheter samt kontaktuppgifter till alla polismyndigheter i Sverige.

Till Polisens webbplats

Rättsmedicinalverket

Rättsmedicinalverket (RMV) är en myndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik med cirka 350 anställda. Verksamheten bedrivs vid tio avdelningar runtom i landet.

Till Rättsmedicinalverkets webbplats

Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet. Sveriges Domstolar omfattar de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket.

Till Sveriges Domstolars webbplats

Åklagarmyndigheten

Åklagarnas uppgift är att leda förundersökningen av ett brott, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstolen. Åklagarmyndigheten består av 43 åklagarkammare, Riksåklagarens kansli samt fyra nationella utvecklingscentrum. På www.aklagare.se finns information om åklagarnas arbete, RÅ:s verksamhet i Högsta domstolen, pressmeddelanden, med mera.

Till Åklagarmyndighetens webbplats

Andra myndigheter som är en del av rättsväsendet och arbetar med brottsbekämpning är Kustbevakningen, Skatteverket och Tullverket.

Till Kustbevakningens webbplats

Till Skatteverkets webbplats

Till Tullverkets webbplats

Publicerat 2010-07-06. Uppdaterat 2019-04-01

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar