Start of content

Ordlista

A

Affärshändelse
Aktiebok
Aktiebolagslagen, brott mot

B

Beslag
Bokföringsbrott
Bokföringsskyldighet
Bolagsordning
Borgenär
Brott mot aktiebolagslagen
Brottsutbyte
Bulvan

E

Ekonomisk brottslighet
EU-bedrägeri

F

Finansiellt instrument
Företagsbot
Förmögenhetsbrott
Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning
Försvårande av skattekontroll
Förundersökning
Förverkande

G

Gäldenär

H

Handel på värdepappersmarknaden
Hemliga tvångsmedel

Husrannsakan

I

Insiderbrott
Insynsperson
Investeringsbedrägerier

K

Konkurs

L

Lagerbolag
Låneförbud (aktiebolagslagen)

M

Målvakt

N

Näringsförbud
Näringsverksamhet

O

Obehörigt röjande av insiderinformation
Oseriös lagerbolagsbildare
Otillbörlig marknadspåverkan
Otillbörligt gynnande av borgenär

P

Penningtvätt

R

Reglerad marknad

S

Samhällstjänst
Skalbolag
Skalbolagsaffärer
Skatteavdragsbrott
Skattebrott
Skattebrottsenheter
Skatteparadis
Skatteredovisningsbrott
Skattetillägg
Skyddstillsyn
Strafföreläggande

T

Trolöshet mot huvudman

V

Villkorlig dom
Vårdslös skatteredovisning
Vårdslös skatteuppgift
Vårdslöst insiderförfarande
Väcka talan

 

 

Ordlista med förklaringar av en del ord, begrepp och termer som relaterar till vår verksamhet på Ekobrottsmyndigheten.

Affärshändelse

En affärshändelse är en händelse som påverkar ett företags ekonomi.
Exempel på affärshändelser:

 • Inbetalningar
 • Utbetalningar
 • Fordringar
 • Skulder
 • Tillskott av pengar, varor eller annat
 • Uttag av pengar eller varor


Aktiebok

En aktiebok ska innehålla uppgifter om aktier och aktieägare enligt aktiebolagslagen. Alla aktiebolag ska ha en aktiebok.

Aktieboken ska:

 • Vara ett stöd så att aktieägarna vet vilka rättigheter de har.
 • Visa ägarförhållandena i bolaget för aktieägare och andra.

Aktieboken ska sparas så länge bolaget finns och under minst tio år efter att bolaget upphört.

Beslag

Beslag betyder att exempelvis polisen tar hand om någons föremål. Föremål får tas i beslag om:

 • De skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott
 • De har stulits från någon
 • De antas ha betydelse för utredning om förverkande vinster av brott

Det är också tillåtet att ta skriftliga handlingar i beslag, om inte något annat är bestämt.

Bokföringsbrott

En person som med avsikt eller på grund av slarv låter bli att bokföra enligt bokföringslagen begår bokföringsbrott. Det kan till exempel ske genom att:

 • Inte bokföra affärshändelser
 • Slänga räkenskapsinformation
 • Lämna oriktiga uppgifter i bokföringen

Om brottet är grovt, döms personen för grovt bokföringsbrott. Ett grovt brott är exempelvis när det handlar om:

 • Stora summor pengar
 • Personen har använt falsk handling
 • Brottet har gjorts systematiskt
 • Brottet är särskilt farligt

Bokföringsskyldighet

Bokföringsskyldighet betyder att den som driver ett företag måste bokföra alla affärshändelser och se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter.

I vissa fall innebär det också att bokföringen ska avslutas med årsbokslut eller årsredovisning och ha en balansräkning.

Bolagsordning

Bolagsordning är stadgar där det står hur ett aktiebolag ska förvaltas och vilken verksamhet bolaget har.

Borgenär

Borgenär kallas en person som har en fordran hos en annan person (gäldenär).

Brott mot aktiebolagslagen

Brott mot aktiebolagslagen kan straffas med böter eller fängelse i upp till ett år. Ett exempel på brott är att någon sprider aktier i privata aktiebolag.

Ett privat aktiebolag eller en aktieägare i ett privat bolag får inte försöka sprida aktier eller teckningsrätter i bolaget eller skuldebrev eller teckningsoptioner som bolaget har gett ut.

Brott mot aktiebolagslagen gäller också:

 • Kravet på att föra aktiebok
 • Att hålla aktieboken tillgänglig
 • Regler om styrelsesammanträde
 • Låneförbud

Förbudet gäller också att utse en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller vice verkställande direktör för att dölja vem eller vilka som jobbar i bolaget eller i verkligheten har lett bolaget.

Brottsutbyte

Brottsutbyte, eller brottsvinster, är pengar eller egendom som någon fått genom brott eller som kommer från brottslig verksamhet.

Bulvan

En bulvan är en person som utåt uppträder i eget namn men som i själva verket företräder en annan person. Den andra personen, som kallas huvudman, vill vara hemlig.

Formellt är det bulvanen som har de rättsliga befogenheterna och som har ansvaret för företaget, men i verkligheten är det huvudmannens ansvar.

Ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet är brott inom företag eller brott som någon begår utanför företag men som får konsekvenser inom centrala ekonomiska system, exempelvis skattesystem eller socialförsäkringssystemen.

EU-bedrägeri

Bedrägerier, bedrägligt beteende eller grovt bedrägeri som rör EU:s finansiella intressen brukar kallas EU-bedrägerier.

Bedrägeri är när någon gör något för egen vinning men som skadar någon annan. Påföljden för EU-bedrägeri är fängelse i högst två år.

Finansiellt instrument

Finansiella instrument är:

 • Överlåtbara värdepapper (sådana värdepapper som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, till exempel aktier och obligationer)
 • Penningmarknadsinstrument
 • Fondandelar
 • Finansiella derivatinstrument, exempelvis optioner 

Företagsbot

En företagsbot innebär böter för ett företag. Det har en straffande effekt, men räknas inte som ett straff. Böter bestäms om brottsligheten varit grov eller om näringsidkaren inte gjort det som krävts för att förebygga brottsligheten.

Förmögenhetsbrott

Förmögenhetsbrott är brott mot enskilda personers egendom. Till exempel:

 • Stöld
 • Rån
 • Bedrägeri
 • Trolöshet mot huvudman
 • Skadegörelse

Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning

En person försvårar en konkurs eller en exekutiv förrättning om han eller hon:

 • Medvetet eller av grov oaktsamhet tiger om sina tillgångar
 • Uppger en obefintlig skuld
 • Lämnar andra falska uppgifter

Om någon av de tre ovanstående punkterna anses grova eller har begåtts med uppsåt blir domen grovt försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning.

Försvårande av skattekontroll

En person som medvetet eller av grov oaktsamhet missköter sin bokföringsskyldighet eller skyldighet att föra och bevara räkenskaper döms för försvårande av skattekontroll. Om försvårandet av skattekontroll är ringa döms inte till ansvar.

Förundersökning

En förundersökning är en utredning som en polismyndighet eller åklagare leder för att:

 • Fastställa om ett brott har begåtts
 • Fastställa vem som i så fall kan misstänkas
 • Skapa underlag för ett eventuellt beslut om åtal eller strafföreläggande

Vid förundersökningen ska man ta hänsyn till alla omständigheter, både de som är gynnsamma för den som är misstänkt och de som talar emot den som är misstänkt.

Om det finns bevis till förmån för den misstänkte ska bevisen tas tillvara.

Förverkande

Förverkande innebär att egendom dras in på grund av att ägaren har gjort något brottsligt. Vinster av brott ska förklaras förverkade om det inte är uppenbart oskäligt (orimligt). Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett brott, om mottagandet utgör ett brott. I stället för det mottagna får dess värde förklaras förverkat.

Även egendom som har använts som hjälpmedel vid brott får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.

Gäldenär

Gäldenär är en person som har en skuld till en annan (borgenär).

Handel på värdepappersmarknaden

Handel på värdepappersmarknaden är handel på en reglerad marknad eller någon annan organiserad marknadsplats. Det kan också vara handel med eller genom någon som jobbar med tillståndspliktig värdepappersrörelse.

Hemliga tvångsmedel

Hemliga tvångsmedel är postkontroll, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning. Här förklarar vi vad de olika begreppen betyder:

Postkontroll

Innebär att en försändelse hålls kvar av ett befordringsföretag, till exempel posten, till dess att frågan om beslag är avgjord. En försändelse får bara tas i beslag eller bli föremål för postkontroll om påföljden för brottet är fängelse i ett år eller mer. Postkontroll beslutas av domstol.

Hemlig teleavlyssning

Innebär att telemeddelanden till eller från ett visst telefonnummer, en kod eller annan teleadress, avlyssnas eller spelas in i hemlighet. Tvångsmedlet får bara användas om en domstol gett tillstånd till det. Domstolen ger bara tillstånd om förundersökningen gäller ett brott som har ett minimistraff om fängelse i två år eller vars straffvärde kan antas överstiga två år.

Hemlig teleövervakning

Innebär att uppgifter om telemeddelanden som befordras eller har befordrats till eller från en viss teleadress hämtas in. Telemeddelanden kan också hindras från att nå fram. Uppgifter om själva innehållet i telemeddelandet omfattas inte av hemlig teleövervakning.

Även hemlig teleövervakning kräver tillstånd från domstol. Domstolen kan ge tillstånd om förundersökningen gäller ett brott som har ett minimistraff om fängelse i sex månader, eller vissa andra brott som till exempel barnpornografibrott.

För såväl hemlig teleavlyssning som hemlig teleövervakning krävs också att någon är skäligen misstänkt för brottet och att användningen av tvångsmedlet är viktig för utredningen om brottet.

Hemlig kameraövervakning

Innebär att fjärrstyrda kameror används för att övervaka personer eller platser vid förundersökning i brottmål. Hemlig kameraövervakning får bara användas efter tillstånd från domstol. Tillstånd ges bara om förundersökningen gäller ett brott som har ett minimistraff om fängelse i två år eller vars straffvärde kan antas överstiga två år.

Hemlig rumsavlyssning (så kallad buggning)

Får användas för att utreda mycket allvarliga brott. Hemlig rumsavlyssning innebär att tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid till exempel sammanträde eller annan sammankomst som allmänheten inte har tillträde till, i hemlighet avlyssnas eller spelas in.

Domstolen kan ge tillstånd till hemlig rumsavlyssning vid förundersökning avseende brott som har ett minimistraff om fängelse i fyra år, eller vissa andra allvarliga brott såsom till exempel grovt narkotikabrott om det kan antas att brottets straffvärde överstiger fyra års fängelse. Domstolen får bara lämna tillstånd om det är av synnerlig vikt för utredningen.

Hemlig rumsavlyssning kan aldrig tillåtas på till exempel läkarmottagningar, medieredaktioner eller advokatkontor.

Husrannsakan

Husrannsakan kan göras om man tror att någon begått ett brott där påföljden är fängelse. Husrannsakan kan ske i hus, rum eller slutet förvaringsställe.

Husrannsakan görs för att:

 • Söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar
 • Undersöka sådant som kan vara av betydelse för brottsutredningen eller om förverkande av brottsvinster enligt brottsbalken

En husrannsakan får göras hos en annan person än den som skäligen kan misstänkas för brottet om:

 • Brottet begåtts hos honom eller henne
 • Den misstänkte har gripits där
 • Man antar att det finns föremål där som kan tas i beslag eller i förvar

För husrannsakan hos den misstänkte får man inte i något fall åberopa hans eller hennes samtycke, om inte den misstänkte själv har begärt husrannsakan.

Insiderbrott

Insiderinformation är information om någonting som inte är offentliggjort eller allmänt känt. Insiderinformation är tänkt att väsentligt påverka priset på en aktie eller något annat finansiellt instrument.

Den som har insiderinformation får inte för egen eller någon annans räkning förvärva eller avyttra de finansiella instrument som informationen rör, exempelvis genom köp eller försäljning. Den som har insiderinformation får inte heller ge råd till någon annan eller på något annat sätt orsaka att någon förvärvar eller avyttrar aktier eller andra finansiella instrument.

Insiderinformationen är också att veta om egen brottslig verksamhet.

Påföljden för insiderbrott är fängelse i högst två år. Om brottet anses som ringa, döms för insiderförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga omständigheter grovt, döms för grovt insiderbrott till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Insynsperson

Insynperson är en person som har tillgång till information som kan påverka kurser innan informationen blir offentlig.

Investeringsbedrägerier

Investeringsbedrägerier är när gärningsmannen lurar en privatperson eller investerare att investera i varor eller finansiella instrument, till exempel aktier, utan att gärningsmannen betalar eller ger någon annan motprestation tillbaka.

Konkurs

En konkurs är en rättslig händelse då allt en gäldenär äger fördelas mellan samtliga borgenärer. Fördelningen ska i princip ske likvärdigt, men man ska ta hänsyn till de särskilda reglerna om förmånsrätt.

Lagerbolag

Lagerbolag är aktiebolag som är bildade, granskade och registrerade men som inte har startat sin verksamhet utan ligger i lager hos speciella ombud. Lagerbolagen har varierande räkenskapsår och aktiekapital.

Låneförbud (aktiebolagslagen)

Låneförbudet i aktiebolagslagen innebär ett förbud för aktiebolag att lämna penninglån till den så kallat förbjudna kretsen. Den förbjudna kretsen innefattar den som:

 • Äger aktier i aktiebolaget
 • Är styrelseledamot i aktiebolaget
 • Är verkställande direktör i aktiebolaget eller i annat aktiebolag i samma koncern
 • Är suppleant till styrelseledamot och vice verkställande direktör

Låneförbudet gäller även närstående personer. Om någon i den förbjudna kretsen har ett bestämmande inflytande över juridisk person får de inte lämna lån till den juridiske personen.

Målvakt

Målvakt kallas en person som sätts in som styrelseledamot eller verkställande direktör för att ta det straffrättsliga ansvaret för att ett företag används som brottsverktyg. Målvakten kan också sättas in för att ta konsekvenserna när ett bolag blir av med sina tillgångar.

Det står i aktiebolagslagen att det är förbjudet att utse någon till styrelseledamot eller verksamhetsdirektör om den personen inte kommer att ta del i den verksamhet som styrelser är skyldiga att utföra enligt lagen.

Utses någon ändå är förordnandet ogiltigt. Förbudet för styrelseledamöter gäller inte om det finns godtagbara skäl.

Näringsförbud

En person som missköter en näringsverksamhet kan få näringsförbud. Den som får näringsförbud kan inte:

 • Driva näringsverksamhet, exempelvis driva ett företag
 • Vara firmatecknare i ett företag
 • Vara ombud för en juridisk person som driver näringsverksamhet
 • Sitta i ledningen för en näringsverksamhet
 • Ha röstmajoritet i ett aktiebolag
 • Vara anställd inom den verksamhet där näringsförbudet gäller
 • Ta uppdrag i den verksamhet näringsförbudet gäller

Ett näringsförbud gäller i mellan tre och tio år.

Näringsverksamhet

En näringsverksamhet är en yrkesmässig och självständig verksamhet. Med yrkesmässigt menas att verksamheten ska vara varaktig och bedrivas i vinstsyfte.

Obehörigt röjande av insiderinformation

En person som med avsikt avslöjar information som han eller hon inser eller borde inse är insiderinformation döms för obehörigt röjande av insiderinformation. Påföljden är böter eller fängelse i högst ett år.  Det gäller inte då avslöjandet är en del av att någon fullgör sin tjänst, verksamhet eller skyldighet.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, döms inte till ansvar.

Oseriös lagerbolagsbildare

En lagerbolagsbildare som lagerhåller aktiebolag utan att det finns täckning för aktiekapitalet i samtliga bolag kallas oseriös. Även de som inte säkerställer att aktiekapitalet är intakt när lagerbolaget säljs kallas oseriösa.

Otillbörlig marknadspåverkan

En person kan dömas för otillbörlig marknadspåverkan om han eller hon:

 • Handlar på värdepappersmarknaden eller på annat sätt agerar som han eller hon vet påverkar marknadspriset eller andra villkor för handeln med finansiella instrument
 • Vilseleder köpare eller säljare av finansiella instrument 

Påföljden är fängelse i högst två år. Om brottet anses som ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Anses brottet som grovt döms till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Otillbörligt gynnande av borgenär

Otillbörligt gynnande av borgenär är när någon som är på ekonomiskt obestånd agerar på ett sätt som medför påtaglig fara för att en annan borgenärs rätt ska förringas avsevärt. Sådana åtgärder kan vara om personen:

 • Gynnar en viss borgenär genom att betala skuld som inte är förfallen
 • Betalar med annat än vanliga betalningsmedel
 • Överlämnar säkerhet som inte var betingad vid skuldens tillkomst

En person kan även bli dömd för otillbörligt gynnande av borgenär om han eller hon i otillbörligt syfte gynnar en viss borgenär på annat sätt än ovan och det medför påtaglig fara för att en annan borgenärs rätt ska förringas avsevärt.

En gäldenär som i hemlighet lämnar eller utlovar betalning eller annan förmån för att underlätta en uppgörelse med en fordringsägare eller någon som kan ta ut fordran på gäldenären döms också för otillbörligt gynnande av borgenär.

Penningtvätt

Penningtvätt är när någon förvärvar egendom genom brott och detta kan medföra att:

 • Det döljs att egendomen är stulen
 • Den brottslige får möjlighet att slippa rättsliga påföljder
 • Det blir svårare att återskaffa egendomen

Penningtvätt är också de åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller brukande av egendomen. Penningtvätt är även andra åtgärder avseende egendomen som är tänkta att dölja att någon har vunnit något på en brottslig gärning. Penningtvätt kan vara straffbart som penninghäleri eller penninghäleriförseelse.

Reglerad marknad

Ett system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man så att det leder till avslut. Sammanförandet ska ske regelmässigt inom systemet.

Samhällstjänst

Samhällstjänst är att arbeta utan lön i stället för att avtjäna ett fängelsestraff. Ett samhällsstraff kan vara lägst 40 och högst 240 timmar.

Skalbolag

Skalbolag är ett aktiebolag som tömts på sina reella tillgångar och som innehåller vinster som inte har beskattats.

Skalbolagsaffärer

Den som äger aktier i ett skalbolag kan sälja aktierna till någon som behöver pengar, till rabatterat pris. Köparen kan få rabatten lagligt genom att lägga in en rörelse eller ett projekt i skalbolaget som kräver stora investeringar.

Det är inte brottsligt att sälja och köpa skalbolag. Skalbolag används dock ofta i ekonomisk brottslighet.

Skatteavdragsbrott

Den som medvetet eller av grov oaktsamhet låter bli att följa reglerna för skatteavdrag döms för skatteavdragsbrott. Om brottet är ringa döms inte till ansvar.

Skattebrott

Skattebrott sker när någon medvetet:

 • Lämnar oriktiga skatteuppgifter till en myndighet
 • Inte lämnar in deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift till myndighet
 • Handlar så att det finns en risk att samhället förlorar skatt eller att någon felaktigt får tillbaka eller blir skyldig skatt.

Om brottet anses som grovt döms för grovt skattebrott. Ett grovt brott kan vara om:

 • Det handlar om ett stort belopp
 • Gärningsmannen använt falska handlingar eller vilseledande bokföring
 • Det som skett varit del av en systematisk eller stor brottslighet
 • Brottet varit synnerligen farligt

Om brottet är ringa döms för skatteförseelse. Om någon sedan frivilligt gör något som leder till att skatten kan läggas på, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, ska han eller hon inte dömas till ansvar.

Skattebrottsenheter

Skatteverkets skattebrottsenheter (SBE) biträder bland annat Ekobrottsmyndigheten i utredningar om ekonomisk brottslighet, i första hand skattebrott och bokföringsbrott.

Skatteparadis

Ett skatteparadis är en stat eller ett territorium där samtliga inkomster är helt eller delvis skattefria.

Skatteredovisningsbrott

En person kan bli skyldig till skatteredovisningsbrott om han eller hon på annat sätt än muntligen med flit lämnar oriktiga uppgifter till:

 • Myndighet, om uppgiften har betydelse för skyldigheten för honom eller henne att betala skatt
 • Någon som är skyldig att för honom eller henne innehålla skatt eller lämna kontrolluppgift eller liknande, om uppgiften har betydelse för att fullgöra skyldigheten, eller för skyldigheten för honom eller annan att betala skatt.

Skattetillägg

Skattetillägg är en särskild avgift som en person som är skattskyldig kan bli tvungen att betala om han eller hon exempelvis lämnar en oriktig uppgift i sin deklaration och uppgiften skulle ha medfört för låg skatt.

Skyddstillsyn

Skyddstillsyn är en påföljd för brott. Skyddstillsyn innebär att en person som dömts för ett brott kan få slippa fängelse och istället stå under övervakning.

Skyddstillsyn kan utdömas tillsammans med dagsböter eller samhällstjänst. Samhällstjänst döms bara om den tilltalade själv vill det.

Strafföreläggande

Strafföreläggande innebär att åklagaren bestämmer att den misstänkte får villkorlig dom eller bötesstraff utan rättegång. Ett strafföreläggande ersätter åtal.

Strafföreläggande tillämpas när det redan är tydligt att rätten skulle döma till villkorlig dom eller böter. Ett godkänt strafföreläggande gäller som en lagakraftvunnen dom.

Trolöshet mot huvudman

En person som missbrukar sitt förtroende att sköta ekonomi eller ha hand om tekniska uppgifter åt någon annan och på så sätt skadar huvudmannen kan dömas för trolöshet mot huvudman.

Villkorlig dom

En person som gjort något brottsligt kan få villkorlig dom. Villkorlig dom innebär egentligen ingen påföljd men om personen gör ett nytt brott så blir straffet bedömt annorlunda. Vid nya brott kan prövotiden antingen förlängas eller så dömer man en annan påföljd.  Villkorlig dom kan kombineras med dagsböter eller samhällstjänst.

Vårdslös skatteredovisning

Vårdslös skatteredovisning kallas det då någon av grov oaktsamhet begår skatteredovisningsbrott.

Vårdslös skatteuppgift

Vårdslös skatteuppgift döms när någon av grov oaktsamhet:

 • Lämnar oriktiga uppgifter till en myndighet
 • Inte lämnar in deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven uppgift till myndighet och det finns en risk att samhället förlorar skatt eller att någon felaktigt får tillbaka eller blir skyldig skatt.

Om gärningen anses ringa döms inte till ansvar. Om någon sedan frivilligt gör något som leder till att skatten kan läggas på, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, ska han eller hon inte dömas till ansvar.

Vårdslöshet mot borgenärer

En person är på obestånd eller riskerar att komma på obestånd kan dömas för vårdslöshet mot borgenär om han eller hon: 

 • Fortsätter sin rörelse och gör av med mycket pengar utan motsvarande nytta för rörelsen
 • Lever slösaktigt
 • Går med på ett äventyrligt företag eller en lättsinnig ansvarsförbindelse

och genom det medvetet eller av grov oaktsamhet försämrar sin förmögenhetsställning.

Vårdslöshet mot borgenär gäller även om personen inte insåg, men hade skäl att anta, att han eller hon var på obestånd eller att påtaglig fara förelåg att han eller hon skulle komma på obestånd.

Vårdslöst insiderförfarande

En person kan dömas för vårdslöst insiderförfarande om han eller hon av oaktsamhet begår gärningar som om de begåtts medvetet skulle dömts till:

 • Insiderbrott
 • Insiderförseelse
 • Grovt insiderbrott

Påföljden är böter eller fängelse i högst ett år.  Om gärningen är ringa döms inte till ansvar.

Väcka talan

Att väcka talan innebär att vända sig med en tvist till domstol och att inleda rättegång.

Publicerat 2010-10-25. Uppdaterat 2019-03-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar