Start of content

Remissvar 2017

Remissvar och yttranden från 2017 i kronologisk ordning.

2017-12-20- Yttrande över Kommissionsförslag om administrativt samarbete inom mervärdesskatteområdet.

2017-12-15 - Komplettering av Yttrande över promemorian Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter

2017-12-12 -Yttrande över betänkandet Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)

2017-12-11 -Yttrande över rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. Genomförandet av EU:s barnrättsdirekt och två andra straffprocessuella frågor. Slutbetänkande av utredningen om vissa straffprocessuella frågor. (SOU 2017:68)

2017-12-05 - Yttrande över Promemorian Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

2017-11-24 - Yttrande över slutbetänkande av Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv

2017-11-22 - Yttrande över promemorian (Ds 2017:37) ”Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling

2017-11-16- Yttrande- Rekommendationer om revisorns yttrande om hållbarhetsrapport

2017-11-16 - Yttrande över Promemorian Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning

2017-11-10-Yttrande över EU -rättsakt KOM (2017) 495: Europaparlamentet och rådets förordning om ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europiska unionen

2017-11-10 - Yttrande över Kommissionsförslag om slutgiltiga mervärdetsskattesystemet och meddelande om det framtida arbetet på mervärdesskatteområdet

2017-11-10 - Yttrande över EU-rättsakt KOM(2017)495: Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen.

2017-11-10 - Yttrande  över Kommissionsförslag om slutgiltiga mervärdesskattesystemet och meddelande om det framtida arbetet på mervärdesskatteområdet

2017-10-23 - Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella uppdrag inom yrkestrafiken

2017-10-23 - Yttrande över remissen avseende EU -rättsakt COM (2017) 256: Förslag till förordning om en digital portal

2017-10-23 - Yttrande över promemorian Utstationering och vägtransporter (Ds 2017:22)

2017-10-20 - Yttrande över promemorian Elektroniska underskrifter av domstolsavgörande och vissa andra handlingar

2017-10-20 - Yttrande över departementspromemorian Ds 2017:21 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finasiella instrument

2017-10-06 - Yttrande över promemorian- En ny ordning för redovisningstillsyn

2017-09-29 - Yttrande över promemorian - Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

2017-09-29 - Yttrande över betänkandet Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)

2017-09-26 - Yttrande över promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

2017-09-25- Yttrande över departementspromemorian En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde (Ds 2017-:28)

2017-09-25 - Yttrande över Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras ( SOU 2017:58)

2017-09-25 - Yttrande över promemorian Nya ungdomspåföljder, Ds 2017:25

2017-09-18 - Yttrande över betänkandet En ny kamerabevakningslag ( SOU 2017:55)

2017-09-18 - Yttrande över promemorian - Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen ( Ds 2017:30)

2017-09-15 - Yttrande över Stärkt ordning och säkerhet i domstol ( SOU 2017:46)

 2017-09-15 - Yttrande över Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)

2017-09-15 - Yttrande över Promemorian EU:s dataskyddsförordning: Anpassade regler om personuppgiftshantering inom skatt, tull och exekution

2017-09-14 - Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål

2017-09-07 - Yttrande över promemorian - Genomförande av säsongsanställningsdirektivet, Ds 2017:27

2017-08-31 - Yttrande över SOU 2017:39 Ny dataskyddslag

2017-08-31 - Yttrande avseende betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

2017-08-25 - Yttrande över Kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbytge i fråga om beskattning, KOM (2017) 335

2017-06-30 - Yttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30) - rättelse

2017-06-30 - Yttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)

2017-06-30 - Yttrande över Utredningen om 2016 års dataskyddsdirektiv (SOU 2017:29)

 2017-06-28 - Yttrande över departementspromemorian Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift, Ds 2017:16

2017-06-07 - Yttrande över Regeringens utkast till lagrådsremiss avseende en ny lag om ekonomiska föreningar

2017-06-07 - Yttrande över Skatteverkets promemoria - Personalliggare i fler verksamheter

2017-06-05 - Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg

2017-05-29 - Yttrande över Om oskuldspresumtion och rätten att närvara vid rättegången. Genomförande av EU:s oskuldspresumtionsdirektiv (SOU 2017:17). Delbetänkande av utredningen om vissa straffprocessuella frågor

2017-05-29 - Yttrande över delbetänkandet Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål - en bättre hantering av stora mål (SOU 2017:7)

2017-04-28 - Yttrande över promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet

2017-04-27 - Yttrande över komplettering av remiss (SOU 2016:14) En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk

2017-04-26 - Yttrande över betänkandet (SOU 2017:27) Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet

2017-04-24 - Yttrande över utkast Lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i Fåmansföretag

2017-04-20 - Yttrande över betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81)

2017-03-31 - Yttrande över promemorian Vissa inkomstbeskattningsfrågor

2017-03-31 - Yttrande En översyn av lagstiftningen om företagsbot  (SOU 2016:82)

2017-03-27 - Yttrande över promemorian Genomförandet av ICT-direktivet (Ds 2017:3)

2017-03-27 - Yttrande över Departementspromemorian (Ds 2016:14) " Normgivningen inom åklagarväsendet"

2017-03-20 - Yttrande över promemorian Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdeskatt i vissa fall

2017-03-13 - Yttrande över Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning - idag, i morgon och i övermorgon (SOU 2016:86)

2017-03-10 - Yttrande över Ekonomistyrningsverkets rapport - krav på delårsrapport

2017-02-17 - Yttrande över promemorian Kompletterande förslag till betänkandet - En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

2017-02-17 - Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av en ny reglering av yrken (KOM (2016/822) slutlig) och Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén  och regionkommittén med reformrekommendationer för reglering av professionella tjänster (KOM (2016/820)nslutlig)

2017-02-13 - Yttrande över förslag till nya bestämmelser om att årsbokslut får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning - komplettering till förslaget om årsbokslut med tillhörande vägledning

2017-02-13 - Yttrande över promemorian En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater (Ds 2016:39)

2017-02-13 - Yttrande avseende Europeiska kommissionens två förslag gällande dels en anmälningsprocedur för tillståndsförfarande och krav relaterade till tjänster (KOM (2016) 821, dels införande av ett elektroniskt europeiskt tjänstekort (KOM (2016) 824 och KOM (2016) 823.

2017-02-13 - Yttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in eller ut ur unionen och upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005

2017-02-13 - Yttrande över förslaget till EU-direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare

2017-02-13 - Yttrande över promemorian Kriminalvårdssekretess

2017-02-06 - Yttrande över betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering (SOU 2016:74),

2017-02-06 - Yttrande över SOU 2016:75 - Översyn av skattereglerna för delägare i Fåmansföretag

2017-01-23 - Yttrande över promemorian " Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen" 

2017-01-16 - Yttrande över Skatteverkets promemoria "Tredjemansföreläggande för kontroll av vissa beslut om punktskatt"

2017-01-13 - Yttrande över ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65

Publicerat 2018-01-09. Uppdaterat 2018-10-12

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar