Start of content

Uppdrag och styrning

Som en förvaltningsmyndighet under regeringen styrs vi av regeringen genom bland annat myndighetens instruktion, regleringsbrev och olika förordningar. Ekobrottsmyndigheten sorterar under justitiedepartementet, som utformar regleringsbrevet.

Vi ska följa och analysera den ekonomiska brottsligheten och fungera som ett stöd för regeringen i kampen mot den här formen av kriminalitet.

I uppdraget ligger att ta fram förslag till lagstiftning och andra åtgärder för att bidra till att förverkliga regeringens mål för ekobrottsbekämpningen.

Styrande skrivelser och förordningar

Det här är de interna och externa dokument som styr Ekobrottsmyndighetens verksamhet. 

Regleringsbrev för budgetåret 2019 (inkl ändringsbeslut 2019-03-14)

Ekobrottsmyndighetens strategiska inriktning 2018-2020

Förordningar som berör Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Riksdag

Myndighetsförordning
Åklagarförordning
Förordningen med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
Förordning området för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen

Publicerat 2010-08-12. Uppdaterat 2019-04-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se