Start of content

Uppdrag

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en åklagarmyndighet som ansvarar för bekämpning av ekonomisk brottslighet i den omfattning som anges i förordningen (2015:744) med instruktion för EBM.

Myndigheten ska se till att personer som begår ekonomiska brott blir föremål för brottsutredning och lagföring. Myndigheten ska arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet.

Myndigheten ska bedriva brottsförebyggande arbete som avser ekonomisk brottslighet och ska följa och analysera utvecklingen och rättstillämpningen när det gäller ekonomisk brottslighet och utarbeta förslag till åtgärder. Myndigheten ska också samordna åtgärder mot ekonomisk brottslighet.

Myndigheten ansvarar för samordningen av de nationella åtgärderna mot bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering och användning av EU-relaterade medel i Sverige.

Myndigheten ska se till att möjligheterna till internationellt samarbete i brottsbekämpningen används och bidra till internationellt bistånd och internationell fredsfrämjande verksamhet.

Myndigheten ska snarast möjligt informera riksåklagaren om frågor som uppkommer i verksamheten och som är av betydelse för åklagarväsendet.

Styrande dokument

Här finns ett urval av styrande dokument för Ekobrottsmyndighetens verksamhet.

Förordningen med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
Regleringsbrev för budgetåret 2021

Ekobrottsmyndighetens strategiska inriktning 2020-2025

Myndighetsförordning
Åklagarförordning
Förordning området för skydd av Europeiska unionens finansiella intressen

Publicerat 2010-08-12. Uppdaterat 2020-12-21

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar