Start of content

OLAF – EU:s bedrägeribekämpningsbyrå

EU-flagga

OLAFs logotyp

OLAF, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, har i uppdrag att skydda EU:s finansiella intressen.

OLAF är endel av Europeiska kommissionen. En ledamot av kommissionen har det politiska ansvaret för byrån, men i sitt dagliga arbete är OLAF helt självständigt. OLAF leds av Mr. Wille Itälä.

Olaf:s uppdrag omfattar verksamhet som har samband med att skydda EU:s finansiella intressen, bland annat utredningar av bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet som riktas mot unionens finansiella intressen.

  • OLAF utför administrativa undersökningar i medlemsländerna vanligen kallade "on the spot checks" och de kan vara oannonserade.
  • OLAF gör interna utredningar inom EU:s institutioner, organ och byråer.
  • OLAF har i uppdrag är att förbereda lagstiftning för att skydda gemenskapens finansiella intressen och företräder kommissionen på området bedrägeribekämpning.

Lag (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning innehåller bestämmelser om hur och under vilka förutsättningar sådana kontroller och inspektioner sker i Sverige. Ekobrottsmyndigheten är behörig myndighet i lagens mening när annan behörig myndighet saknas.

Ekobrottsmyndigheten har även ansvar för utredning och lagföring av bedrägerier enligt 9 kap. 1-3 §§ brottsbalken om gärningen rör EU:s finansiella intressen och subventionsmissbruk enligt 9 kap. 3a § brottsbalken (s.k. EU-bedrägeriärenden).

Ekobrottsmyndigheten är svensk kontaktmyndighet gentemot OLAF. Det är i EBM:s egenskap av AFCOS i Sverige, se nedan. I den rollen deltar Ekobrottsmyndigheten också tillsammans med Finansdepartementet i en rådgivande kommitté vid OLAF (Cocolaf).

OLAFs webbplats

För ytterligare information avseende OLAF kontakta: Olof Hallström

Publicerat 2010-05-26. Uppdaterat 2019-08-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Klarsignal logotyp
Klarsignal är ett projekt som handlar om att minska förekomsten av svartjobb inom de gröna näringarna.

Till webbplatsen klarsignal.se