Start of content

Ekobrottsmyndigheten överklagar domen i bloggärendet

Vice chefsåklagare Jan Tibbling vid Ekobrottsmyndigheten begär att hovrätten ändrar Tingsrättens dom i påföljdsdelen till fängelse för de två aktiebloggande läkarstudenterna. I december dömdes de två studenterna för flera fall av grov otillbördig marknadspåverkan.

Ekobrottsmyndigheten uppmärksammade tingsrättens dom den 22 december

Jan Tibbling delar tingsrättens bedömning att brottslighetens samlade straffvärde uppgår till fängelse i ett år och två månader. Tingsrättens dom innebar dock att vinsten som de två studenterna erhöll genom sina brott, totalt cirka 2,5 miljoner kronor, förverkades såsom utbyte av brott. Det betyder att brottsvinsten betalas tillbaka och att man i gengäld får ett mildare straff. I det aktuella fallet blev påföljden av domen villkorlig dom och böter.

– Tingsrättens fällande dom var principiellt viktig. Den klargjorde att bloggsfären och sociala medier inte är frizoner för aktiemanipulation. Det är angeläget att motverka otillbördig marknadspåverkan eftersom det allvarligt äventyrar allmänhetens förtroende för de finansiella marknaderna och inbringar stora vinster på andras bekostnad. Brott av det här slaget kan ofta vara svåra att upptäcka och fängelsestraff kan ha större avskräckande betydelse än i många andra sammanhang. Att såsom tingsrätten gjort sätta ned straffvärdet på grund av förverkandet leder till att den samlade påföljden framstår som orättfärdigt mild. Därför har jag valt att överklaga tingsrättens dom till hovrätten, säger Jan Tibbling, vice chefsåklagare vid Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten

Publicerat 2017-01-13. Uppdaterat 2019-04-03

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se