Start of content

Ny myndighetsgemensam lägesbild av organiserad brottslighet

Fortsatta utmaningar i utsatta områden med synlig kriminalitet, indikationer på brott mot väldfärdssystemet och felaktigheter rörande folkbokföringen. Det är några av slutsatserna i lägesbilden av organiserad brottslighet som Polismyndigheten presenterade idag. Lägesbilden uppdateras vartannat år och är ett beslutsunderlag för myndighetsgemensamma strategiska åtgärder.

Kriminella är snabba på att upptäcka nya affärs- och brottsmöjligheter, att identifiera svagheter i lagstiftning och att utnyttja brister i kontrollrutiner hos myndigheter. Den myndighetsgemensamma lägesbilden syftar till att öka kunskapen hos myndigheterna om de kriminella, deras nätverk och vilken sorts brottslighet de ägnar sig åt för att bättre bekämpa organiserad brottslighet.

- Det som är utmaningen framöver är att omsätta vår allt större kunskap om organiserad brottslighet i en förmåga att agera. Vi måste tänka dels utifrån ett myndighetsgemensamt perspektiv, dels utifrån den enskilda myndighetens uppdrag, säger Johan Grenfors, ordförande i Operativa rådet.

Kriminella aktörer mer tekniskt sofistikerade

Marknaden för brottstjänster där kriminella aktörer kan köpa eller hyra en kompetens eller ett utförande som krävs i ett brottsupplägg har blivit större, så kallade crime-as-a-service. Fler kriminella kan därför begå avancerade brott såsom tekniska brottsupplägg, genomförande av IT-attacker och komplicerade ekonomiska brottsupplägg. De kriminella nätverken använder sig av både möjliggörare och specialister för att utföra specifika organiserade brottsupplägg.

Företag används allt mer för brott

Kopplingen mellan den legala och illegala sfären fortsätter att stärkas. Konkret innebär detta att kriminella använder sig allt oftare av företag för att begå brott mot staten, andra företag och enskilda personer. Kriminella påverkar företag och banker i olovligt syfte, de deltar i offentliga upphandlingar, de använder sig av intyg från exempelvis mäklare och banktjänstemän för att begå brott. Den här utvecklingen har medfört en växande marknad för oseriös bolagsförmedling. Den ökade digitaliseringen av tjänster hos myndigheter, företag och banker har också möjliggjort nya brottsupplägg, i synnerhet mot utbetalande myndigheter.

Ökande problem med otillåten påverkan i utsatta områden

Öppen narkotikahandel utgör fortfarande en stark drivkraft och mycket av det offentliga våldet i områdena är sammanlänkad med konkurrens kring de lokala gängens narkotikamarknader. I de särskilt utsatta områdena finns kopplingar till våldsbejakande extremism, vilket kan bidra till rekrytering och finansiering av terrorism. Ett stort problem som flera av myndigheterna brottas med i de särskilt utsatta områdena är våld, hot och annan otillåten påverkan när representanter från myndigheterna ska utföra kontroller eller vid annan myndighetsutövning. Polisen har sedan tidigare haft en hög kunskap om den synliga kriminaliteten i de särskilt utsatta områdena. Genom att belysa problemen i områdena utifrån de samverkande myndigheters uppdrag och perspektiv kan myndigheterna få en ökad kunskap över riskområdena och kan på ett bättre sätt upptäcka nya brott. Ett exempel är att det har framkommit indikationer på att det förekommer felaktigheter vad gäller lämnande folkbokföringsuppgifter, vilket kan missbrukas för att få ut felaktiga utbetalningar av bidrag eller annan ersättning som man inte har rätt till.

- Vi har en allvarlig situation i de särskilt utsatta områdena. Kriminella aktörerna är idag multikriminella och snabba på att utnyttja kryphål i lagstiftning och brister i våra kontrollsystem. Genom den här lägesbilden har vi blivit bättre på att kartlägga organiserad brottslighet och kan också rikta in våra insatser där behoven är som störst, säger Johan Grenfors, ordförande i Operativa rådet.

FAKTA

• Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet startade sommaren 2009.

• Satsningen utgår från en myndighetsgemensam inriktning som beslutas av Samverkansrådet, där varje samverkande myndighet representeras av sin generaldirektör, eller motsvarande. Inriktningen utgår delvis från en myndighetsgemensam lägesbild som skrivs av Nationellt underrättelsecentrum, Nuc.

• Den myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet uppdateras vartannat år. Med anledning av regeringsuppdraget om en utvidgad satsning mot organiserad brottslighet i utsatta områden innehåller årets lägesbild även en sammanställning av lokala lägesbilder i de särskilt utsatta områdena.

• De samverkande myndigheterna är för närvarande Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018-2019 på Polisens webbplats

Publicerat 2017-11-16. Uppdaterat 2019-03-15

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se