Start of content

Så var året 2016 för Ekobrottsmyndigheten

Nu har Ekobrottsmyndigheten skickat in sin årsredovisning för 2016 till Justitiedepartementet. Myndighetens verksamhet uppvisar en positiv resultatutveckling under hela 2016.

Till exempel har lagföringen ökat stadigt och arbetet mot den grova organiserade brottsligheten har intensifierats.

Resultatutvecklingen för året visar att lagföringen (att åtala/ställa någon till svars) har ökat och att fler personer lagförs för allvarligare brottslighet. Inflödet av brottsmisstankar från Skatteverket är också rekordstort efter flera års nedgång.

– Vi har lyckats med vår ambition att inleda förundersökningar mot en majoritet av de personer som vi tidigare har identifierat som drivande aktörer inom grov ekonomisk brottslighet. Under året har vi också haft en viktig roll inom den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, Operativa rådet, där vi har deltagit i dryg 80 procent av ärendena, säger Eva Håkansson, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

Dubblering av åklagarresursen

Det stora inflödet av misstankar om grova brott har tagit en stor andel av myndighetens resurser i anspråk. Detta kräver att myndigheten ständigt jobbar med att höja kvaliteten och effektivisera kärnverksamheten.

– Vi fortsätter arbetet med att effektivisera handläggningen i våra enklare ärenden så att vi kan kraftsamla och hålla hög kvalitet i omfattande och komplexa ärenden. Under 2016 kunde vi bland annat dubblera åklagarresursen i cirka 30 utredningar. Vi är också inne i en långsiktig kraftsamling på IT-området. Effektiv informationshantering ska ge minskade utredningstider och öka vår förmåga att säkra digitala spår och bevis, säger Eva Håkansson.

Ekobrottsmyndigheten fortsätter stärka det brottsförebyggande arbetet, bland annat genom ett mer kunskapsbaserat arbetssätt, med förstärkta resurser och genom att tydligt påtala oönskade konsekvenser av lagar och regler.

– Företag används alltmer som avancerade verktyg för att begå ekobrott. I myndighetens senaste lägesbild ser vi att en till synes ärlig fasad kan gömma flera olika sorters brottsupplägg och de drivande personerna har kompetens att snabbt utnyttja luckor och kryphål. För att möta det behöver den redan goda samverkan oss myndigheter emellan bli ännu bättre. Vi behöver ta fler myndighetsgemensamma initiativ och jobba över gränserna för att komma åt de brottsupplägg som äventyrar våra välfärdssystem och där våra skattepengar hamnar i fickan på kriminella. Här lägger vi fortsatt stort fokus under 2017, säger Eva Håkansson.

Antal lagförda misstänkta personer

Ärendekategori 2016 2015
Mängdärenden 752 928
Projektärenden 991 824
Särskilt krävande ärenden 211 160
Övriga ärenden 18 9
Totalt 1972 1921

 

Alltså ökningar på 20 procent (projektärenden) och 32 procent (särskilt krävande ärenden).

Inom Ekobrottsmyndighetens särskilda Finansmarknadskammare där man utreder misstänkt insiderhandel och liknande brott har lagföringen har ökat med nästan 10 procent jämfört med 2015.

Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2016

Publicerat 2017-02-23. Uppdaterat 2017-04-07

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se