Start of content

Utvärdering av HQ-ärendet pekar på utvecklingsområden

2016 väcktes åtal vid Stockholms tingsrätt om bland annat grovt bokföringsbrott kopplade till händelser i HQ Bank AB och HQ AB. I domen ogillades samtliga åtalspunkter. Under hösten tillsatte överåklagaren Fredrik Jonasson vid Ekobrottsmyndigheten en utvärdering gällande hanteringen av HQ-ärendet. Uppdraget gavs till Hedvig Moe Øren, førstestatsadvokat och assisterande Økokrim-chef i Norge. Idag har Ekobrottsmyndigheten tagit emot slutrapporten.

Rapporten pekar på utvecklingsbehov kring bland annat styrning, dokumentation och löpande kvalitetssäkring. Utvärderingen har inte tittat på åtalsbeslutet eller tingsrättens dom.

Frågor till överåklagare Fredrik Jonasson på Ekobrottsmyndigheten:

Vad var anledningen till att ni tillsatte den här utredningen?

Fredrik Jonasson– Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och får därför inte rädas att utvärdera oss själva. För oss var det viktigt att få en extern utvärdering av HQ-utredningen eftersom det var ett komplext och uppmärksammat mål, vilket är en kombination vi ser blir allt vanligare.

Vilka är de viktigaste slutsatserna och hur går ni vidare med dem?

– Rapporten pekar på utvecklingsområden när det gäller styrning av stora mål, löpande kvalitetssäkring och kunskapsåterföring. Vi ska nu titta närmare på de kloka synpunkter vi fått. Vissa förbättringsområden som rapporten pekar på arbetar vi redan med. Bland annat har vi påbörjat utvecklingen av vårt IT-stöd, vi tillsätter fler åklagare och större utredningsgrupper i större ärenden och vi prövar en form av kollegial utvärdering, som vi kallar för peer-review.

– Det här ärendet var också särskilt intressant med tanke på den stora uppmärksamheten som gavs kring personer och processfrågor, snarare än skuldfrågan. Det visar att det inte alltid är de straffrättsliga frågorna som är i fokus, säger Fredrik Jonasson.

Varför gavs uppdraget att utvärdera HQ-ärendet till norska Økokrim?

 – Økokrim är en expertmyndighet i Norge som verkar i en kontext som påminner mycket om den svenska. Vi såg också att man behövde förstå materialet på svenska och ändå ha en distans till ärendet. De har inte varit involverade i själva HQ-utredningen och har heller inte full kännedom om den mediala bilden kring ärendet, säger Fredrik Jonasson.

Utvärderingsrapport: "Uppdrag att utvärdera Ekobrottsmyndighetens arbete med det s.k. HQ-ärendet"

Publicerat 2017-02-03. Uppdaterat 2017-02-03

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se