Start of content

Gemensamt uttalande om it-säkerhetsåtgärd

Med anledning av medieuppgifter om beslut om it-säkerhetsåtgärd vill Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten gemensamt kommentera enligt följande.

It-direktören, tillika it-säkerhetschefen på Åklagarmyndigheten har beslutat att visst utredningsmaterial som Ekobrottsmyndigheten i dag lagrar i Åklagarmyndighetens nät ska flyttas till särskilda lagringsmedia i ett separat nätverk.

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten prövar återkommande frågor om it-säkerhet. En granskning strax före sommaren medförde att Åklagarmyndighetens it-säkerhetschef gjorde bedömningen att det av it-säkerhetsskäl var motiverat att flytta delar av Ekobrottsmyndighetens material till ett eget nät. Det finns ingenting som tyder på att information har kommit i orätta händer. Men när det handlar om it-säkerhet tillämpas försiktighetsprincipen.

Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har länge varit överens om att utredningsinformationen bör flyttas ut till en separat lagringsyta, däremot har myndigheterna gjort olika bedömningar när det gäller den nu aktuella tidsplanen. Det är dock en fråga som slutligt måste avgöras av den som är it-säkerhetsansvarig.

Flytten avser bara vissa informationsmängder. Även fortsatt kommer Ekobrottsmyndigheten att samutnyttja många av Åklagarmyndighetens it-tjänster, exempelvis it-stödet för åklagarfunktionen.

Flytten av informationen sker i samarbete mellan de båda myndigheternas it-avdelningar. Åklagarmyndighetens it-avdelning kommer att ställa alla tillgängliga resurser till förfogande för att stödja Ekobrottsmyndigheten i arbetet med flytten av materialet.

Myndigheterna kommer att gemensamt arbeta för att hitta en långsiktig lösning som såväl tillgodoser it-säkerhetskraven som de särskilda behov som Ekobrottsmyndigheten har.

Åklagarmyndigheten                                             Ekobrottsmyndigheten

Presstjänsten                                                           Presstjänsten

010-562 50 20                                                           070-250 44 29

Publicerat 2017-09-20. Uppdaterat 2017-09-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se