Start of content

Ekobrottsmyndigheten inleder inte förundersökning om misstänkt penningtvättsbrott i Nordea

Den 15 oktober i år tog Ekobrottsmyndigheten i Göteborg emot en brottsanmälan från Hermitage Capital Management (HCM).

Anmälan avsåg bland annat omfattande misstänkt penningtvätt om 175 miljoner dollar som härrörde från bedrägerier om totalt 230 miljoner dollar i Ryssland. Enligt anmälan har 175 miljoner dollar från bedrägerierna ”tvättats” genom att ha överförts till 365 bankkonton i Nordea i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Ekobrottsmyndigheten har med anledning av anmälan genomfört möten med brottsutredande myndigheter i Danmark, Norge och Finland varvid det har framkommit att motsvarande anmälningar skett även i dessa länder under hösten 2018.

Det står efter mötena klart att de inblandade länderna, inom ramen för sin jurisdiktion, kommer att bedöma de överföringar som skett till konton registrerade i respektive land.

Detta innebär att Ekobrottsmyndigheten har bedömt de överföringar som skett till svenska Nordea-konton.

Ekobrottsmyndighetens granskning av anmälan från HCM visar bland annat följande:

  • De överföringar som skett till svenska bankkonton är få och har omfattat en mindre del av det totala anmälda beloppet.
  • Samtliga pengaöverföringar till svenska Nordea-konton utom en har skett så lång tid tillbaka (2008) att de är preskriberade.
  • Vad gäller den enstaka överföringen som inte är preskriberad har denna ägt rum i april 2014 och skall bedömas utifrån då gällande straffbestämmelse om så kallat penninghäleri. Därvid görs bedömningen att omständigheterna kring överföringen inte utgör tillräcklig grund för att det skall anses föreligga anledning att anta att någon på Nordea begått brott.

Med anledning av ovanstående har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten fattat beslut om att inte inleda förundersökning.

Publicerat 2018-12-14. Uppdaterat 2018-12-13

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se