Start of content

Handlingsplan från CARIN för att bättre spåra och återföra vinster av brott

Sverige var under 2017 ordförande i nätverket CARIN och lämnade i början av februari över stafettpinnen till årets värdland Polen.

När den svenska styrgruppen åkte till Warszawa hade de med sig ett helt paket med förslag och handlingsplaner.

Camden Asset Recovery Interagency Network, CARIN, är ett internationellt nätverk för att spåra och återföra brottsvinster. Genom CARIN kan medlemmarna skicka förfrågningar om tillgångar till i stort sett hela världen. Sverige har två kontaktpunkter varav en från Ekobrottsmyndigheten och en från Polismyndigheten.

I oktober höll Ekobrottsmyndigheten tillsammans med Polisen årsmötet för CARIN. Under dagarna kom närmare 200 gäster från över 60 länder för att utbyta kunskap och knyta kontakter.

- Nätverket har gjort stora framsteg under Sveriges ordförandeskap, säger Karin Sigstedt, åklagare och penningtvättsexpert på Ekobrottsmyndigheten.

Ett antal rekommendationer har tagits fram med förslag på åtgärder som skulle stärka förmågan att spåra och återföra brottsvinster internationellt. Dessa har lämnats som förslag till EU.

- Vi har en lång önskelista som baseras på erfarenheter och behov bland nätverkets medlemmar. Vi kommer att arbeta hårt för att beslutsfattare, inte minst i EU och på mellanstatlig nivå , till exempel Financial Action Task Force (FATF) lyssnar på våra argument och tar del av den behovsanalys som vi har gjort, säger Karin Sigstedt.

Brottsutbytesexperternas önskelista är lång, men innefattar bland annat:

  • Tillgång till register för aktieägarinformation, i det egna landet men även internationellt
  • Tillgång till nationella och centraliserade bankregister
  • Digital och snabb information från finansiella myndigheter
  • Förenklade regler för rättshjälp över gränserna
  • Harmoniserad lagstiftning för att kunna frysa tillgångar i andra länder
  • Ett närmare samarbete med Gulfregionen
  • Tillgång till ett kompetenscentrum som ger stöd till medlemmar och samverkanspartner.
  • Reglering av handeln med kryptovalutor
  • Skapa möjligheter att använda återvunna brottsvinster för välgörande ändamål
  • Reglera hur länge företag (i synnerhet IT-företag och teleoperatörer) ska spara uppgifter om till exempel samtal och transaktioner som kan komma att användas som bevis i en brottsutredning

Ökad samverkan ger högre effekt

I flera länder har kompetenser förts samman från både rättsväsende och näringslivet, så kallat ”multiagency approach”. Genom korta beslutsvägar förbättras möjligheterna att utreda och stoppa brottslighet i ett tidigt skede.

- Ökad samverkan mellan myndigheter och privat sektor, i synnerhet mellan brottsbekämpande myndigheter och bankerna, skulle öka våra möjligheter att spåra kriminellas tillgångar, säger Karin Sigstedt.

Det handlar bland annat om att tidigt fånga upp finansiella spår, som när de dyker upp tillsammans kan ge en indikation om brottslig verksamhet, penningtvätt, terroristbrott med mera. Det kan till exempel vara transaktioner på bankkonton som sticker ut eller att en utbetalande myndighet reagerar på en adressändring.

CARIN-nätverkets webbplats

Publicerat 2018-02-26. Uppdaterat 2018-03-06

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se