Start of content

Flera rekordnoteringar i Ekobrottsmyndighetens statistik för 2018

Myndighetens fortsatta prioritering mot den grova och organiserade ekonomiska brottsligheten har gett goda resultat. 311 personer åtalades för grov ekonomisk brottslighet förra året - en ökning med 20 procent jämfört med året innan och en ökning på nära 50 procent jämfört med 2016. Ekobrottsmyndighetens statistik för 2018 visar på ett antal goda resultat för myndigheten.

Analysarbetet med statistiken för 2018 har avslutats och färdigställts i den årsredovisning som i dag har skickats till regeringen.

– Det är glädjande att vår satsning mot den grova och organiserade ekobrottsligheten fortsätter att ge resultat. Vi försöker att i så stor utsträckning som möjligt avbryta pågående brottslighet och rikta in oss på toppen i den kriminella hierarkin. Resultaten visar att det arbete vi lägger ner ger önskad effekt, säger Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

I ärenden avseende den grövsta brottsligheten har brottsmisstankarna per person ökat med 83 procent och antalet lagförda personer med nära 50 procent på två år.

– Allt fler personer misstänks och åtalas i våra särskilt krävande ärenden, en tydlig indikation på att den brottslighet som Ekobrottsmyndigheten utreder blir allt grövre, säger Monica Rodrigo.

Under det gångna året har knappt 10 000 anmälningar kommit in till myndigheten, vilket är en ökning med drygt 70 procent jämfört med 2016. Bakgrunden till ökningen är i huvudsak ett stort antal anmälningar avseende försenade årsredovisningar (bokföringsbrott). En särskild organisation bildades för att hantera den stora volymen av dessa ärenden på ett effektivt sätt och vid årets slut hade den absoluta merparten av ärendena handlagts och avslutats.

Totalt under 2018 har 2 218 personer lagförts, vilket är en ökning med 23 procent och den högsta lagföringsnivån för myndigheten någonsin. En annan rekordnotering gäller den tillgångsinriktade brottsbekämpningen som syftar till att återföra de kriminellas brottsvinster till staten. Det samlade värdet har uppgått till över 100 miljoner kronor, vilket är en tredubbling jämfört med tidigare år.

– Drivkrafterna bakom de grova ekobrotten är, i likhet med narkotikabrott, de potentiella brottsvinsterna. Därför är det viktigt att vi fortsätter att rikta in oss på att återföra brottsvinster till staten på egen hand eller i samverkan med andra myndigheter, säger Monica Rodrigo.

Under 2018 har även en kraftig ökning skett av in- och utgående ansökningar om internationell rättslig hjälp. Totalt rör det sig om nästan 200 ansökningar, vilket är en ökning med drygt 70 procent jämfört med året innan.

– I takt med att ärendena blir allt grövre och mer komplexa märker vi att det oftare finns internationella kopplingar som kräver rättslig hjälp från brottsbekämpande myndigheter i andra länder, säger Monica Rodrigo.

Samverkan med andra myndigheter är mycket god och EBM:s kompetens efterfrågas i många sammanhang. Till exempel är EBM fortsatt en av de mesta aktiva myndigheterna inom Operativa rådet, den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet som leds av Polismyndigheten.

– Ett annat exempel är ett samverkansprojekt som syftar till att fånga upp så kallade målvaktsbolag som systematiskt används som verktyg för ekobrottslighet och försätta dem i konkurs snabbare. Under året har 72 bolag försatts i konkurs till följd av vår samverkan med Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, säger Monica Rodrigo.

Antalet ärenden med pågående utredningar, den så kallade arbetsbalansen, har ökat med knappt 10 procent under året.

– Det är en väntad utveckling mot bakgrund av den stora ökningen av ärendeinflödet. Att arbetsbalanserna ändå inte har blivit större beror på de kraftfulla åtgärder som myndigheten har vidtagit för att effektivt hantera den stora mängden anmälningar avseende försenade årsredovisningar, säger Monica Rodrigo.

Ladda ner och läs årsredovisningen här

Publicerat 2019-02-22. Uppdaterat 2019-03-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se