Start of content

Årsredovisning 2020 – Komplexiteten i många inkomna ärenden fortsätter att öka

Omslag ÅR 2020Ekobrottsmyndigheten har avslutat ett stort antal ärenden under året, samtidigt som man ser att komplexiteten i vissa ärenden har ökat. Igår skickade Ekobrottsmyndigheten in årsredovisningen till Regeringen.

Utvecklingen när det gäller antal avslutade ärenden har varit positiv både avseende mängdärenden och projektärenden. En ökning på totalnivå med 20 procent, samtidigt som inflödet av ärenden ökat med 28 procent.

Med anledning av regeringens stödåtgärder under pandemin har myndigheten fått ett nytt brott att hantera, omställningsstödsbrottet, vilket tagit resurser i anspråk. Under året har 241 ärenden om omställningsstödsbrott inkommit till myndigheten.

Ett viktigt uppdrag för myndigheten är att arbeta för att begränsa vinsterna av brott och brottslig verksamhet. Det sammanlagda värdet av myndighetens yrkanden om skadestånd, företagsbot, förverkande och utvidgat förverkande i domstol har mer än fördubblats och är mer än tre gånger så stort som 2018.  Även det totala beloppet för bifallna tillgångsinriktade yrkanden har ökat väsentligt.

Sverige har varit särskilt drabbat av bedrägerier med mervärdesskatt som grundar sig på handel med mobiltelefoner och telekomtjänster, t.ex. VoIP (Voice over Internet Protocol). Brottsligheten är komplicerad och svårutredd. En kraftig ökning av denna typ av brott har krävt betydande insatser från underrättelseverksamheten samt utrednings- och lagföringssidan.

När det gäller de särskilt krävande ärendena har antalet avslutade ärenden minskat samtidigt som inflödet har legat kvar på samma nivå. Det bedöms bero på att dessa ärenden blir allt mer komplexa genom mer avancerade brottsupplägg, fler aktörer och behov av internationella åtgärder för inhämtning av bevis och säkrande av tillgångar.

Antalet ärenden i arbetsbalans har återigen ökat för både projektärenden och särskilt krävande ärenden. Att minska ärendebalansen har fortsatt varit en prioriterad uppgift, men delvis till följd av ett ökat inflöde och utredningar i flera komplexa särskilt krävande ärenden har detta inte varit möjligt.

Totalt har 2 105 personer lagförts, vilket är en mindre ökning jämfört med 2019. Antalet lagförda personer har legat relativt jämnt de senaste åren.

Här kan du ta del av årsredovisningen 2020 i sin helhet.

 

Nyckeltal

 

2020

2019

2018

Antal inkomna ärenden

9 518

7 412

9 959

Antal avslutade ärenden

9 332

7 797

9 599

Antal lagförda personer

2 105

1 963

2 218

Genomsnittlig utredningstid i dagar

239

234

228

Publicerat 2021-02-22. Uppdaterat 2021-02-23

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se