Start of content

Ekobrottsmyndigheten redovisar mycket bra resultat för 2007

Ekobrottsmyndigheten redovisar mycket bra resultat för 2007. Insatserna mot den allvarliga och organiserade brottsligheten har lett till allt fler åtal och domar. Samtidigt har mindre allvarlig brottslighet handlagts effektivt och med hög kvalitet.

Utredningstiderna har minskat betydligt och är nu i genomsnitt drygt nio månader.

- Det är mycket glädjande att myndigheten tagit ytterligare steg i utvecklingen av en modern, effektiv och rättssäker ekobrottsbekämpning, säger generaldirektör Gudrun Antemar.

Ekobrottsmyndigheten har under 2007 förstärkt sin operativa förmåga. Resurserna koncentreras mot den organiserade och allvarliga brottsligheten. Arbetsmetoderna förfinas och hemliga och personella tvångsmedel används i allt större utsträckning. Särskilt fokus läggs på åtgärder för att spåra, säkra och återföra utbyte av brott. Kompetensen på den enhet som handlägger brottslighet som hotar finansmarknaderna har stärkts genom bra rekryteringar.

– Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med andra myndigheter stärkt den samlade förmågan att bekämpa den organiserade brottsligheten, säger Gudrun Antemar.

– Min ambition är att vässa ekobrottsbekämpningen ytterligare. Vi ska öka myndighetens förmåga att bidra med specialistkompetens i brottsbekämpningen. Samarbetet mellan andra myndigheter, näringsliv och arbetslivets organisationer är en framgångsfaktor och ska fortsätta, säger Gudrun Antemar.

Några av de viktigaste resultaten för 2007:

  • Fler svårutredda ärenden lagfördes - Lagföringen av kvalificerad brottslighet ökade med 23 procent till 832 (677) ärenden.
  • Minskade ärendebalanser - Ärendebalanserna minskade med omkring 9 procent till 2 091 (2 290).
  • Kortare tid från anmälan till beslut - Genomströmningstiderna minskade med 34 procent till i genomsnitt 283 dagar (426). Tiden från färdigställt förundersökningsprotokoll till beslut i åtalsfrågan minskade till 50 dagar (109).

För ytterligare information, kontakta:
Gudrun Antemar, generaldirektör, tel 08-762 00 01
Ulf Arvidsson, planeringsdirektör, tel 08-762 00 20
Eva-Lisa Lennstrand, informationschef, 08-762 00 17, 070-653 31 59

Publicerat 2008-02-22. Uppdaterat 2010-07-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se