Start of content

Myndigheter vill ha skyndsamhetskrav på bankerna

I fredags skickade Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket in en formell begäran till Finansdepartementet om ändring av lagen inom om bank- och finansieringsrörelse. Brottsutredande myndigheter är ense om att förändring måste ske när det gäller kravet på skyndsamhet hos bankerna vid utlämnande av uppgifter under pågående utredningar.

Finansiell information spelar en allt viktigare roll vid utredning av brott. Snabb och effektiv tillgång till finansiell information är nödvändig vid utredning av till exempel brotten mot välfärdssystemen, finansiering av terrorism, penningtvätt och ekonomisk brottslighet. Dagens hantering av informationen är i vissa delar ineffektiv, rättsosäker och utnyttjar inte modern teknik i tillräcklig utsträckning menar de fem brottsutredande myndigheterna. Fortfarande skickas en stor del av informationen med vanlig post. Det betyder att det varje dag inkommer papperstravar med kontoutdrag, som kräver tidsödande bearbetning för att kunna analyseras.

– För Ekobrottsmyndigheten är inhämtningen av information från bankerna en central del av i stort sett alla våra förundersökningar. Att den fungerar väl är därför av avgörande betydelse för att kunna bedriva en rättssäker och effektiv brottsutredning, säger Birgitta Resenius, verksjurist på Ekobrottsmyndigheten.

Idag ställer lagstiftningen inga särskilda krav på skyndsamhet eller på hur informationen ska lämnas från bankerna. Ett tydligt lagkrav på skyndsamhet gällande bankernas informationsskyldighet är en förutsättning för en förändring menar verksjurist Birgitta Resenius som är initiativtagare till denna begäran om lagändring.

– I dagsläget kan det i vissa fall dröja upp till tre månader innan vi får informationen. För de vinstdrivande bankerna finns ju inget egenintresse att på eget bevåg driva på den här utvecklingen och det är därför det är viktigt att få till en lagförändring, säger Birgitta Resenius.

I skrivelsen går det bland annat att läsa att det idag inte finns något enhetligt sätt vare sig för myndigheterna eller för bankerna att begära och redovisa finansiell information. Innebörden av begrepp, hur informationen struktureras, redovisat format och överföringssätt varierar helt mellan aktörerna. Detta måste förändras menar de fem brottsutredande myndigheterna.

– Med en strukturerad elektronisk hantering minskas risken för felskrivningar, vi skapar också snabbare tillgång till förundersökningsmaterial vilket givetvis påskyndar utredningarna och därmed ökar rättssäkerheten, avslutar Birgitta Resenius.

De fem brottsutredande myndigheter har gemensamt arbetat fram förslaget som är en del i ett större samverkansinitiativ mellan brottsutredande myndigheter, storbankerna samt bankföreningen.

 

Publicerat 2016-05-26. Uppdaterat 2016-05-26

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se