Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Remisser och yttranden 2018

Ekobrottsmyndighetens remisser och yttranden ligger publicerade i tre år och är indelade årsvis per sida i kronologisk ordning. Kontakta huvudregistraturen om du söker äldre utgåvor, se kontaktuppgifter under Kontakta oss i hamburgermenyn.

2018

Våra remisser publiceras kontinuerligt i kronologisk ordning med den senaste utgåvan först.

PDF Icon 2018-12-07 Yttrande av Polismyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och lämnade av uppgifter enligt lagen (2007:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
pdf, 39,56 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-12-03 Yttrande av delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enkelt förfarande (SOU 2018:62)
pdf, 41,16 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-12-03 Yttrande över departementspromemorian Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv
pdf, 2,58 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-12-03 Yttrande över betänkandet Informationsutbyte vid samverkan terrorism (SOU 2018:65)
pdf, 302,36 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-11-22 Yttrande angående slutbetänkandet Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel SOU 2018:61
pdf, 130,88 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-11-12 Yttrande över departementspromemorian Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen (Ds 2018:34)
pdf, 191,05 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-11-06 FARs uppdaterade rekommendation om revisorns yttrande om hållbarhetsrapporter
pdf, 92,69 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-11-05 Yttrande över Finansdepartementets remiss om F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49)
pdf, 123,45 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-11-05 Yttrande angående promenorian Översyn av lagstifningen mot s.k fordonsmålvakter (Ds 2018:33)
pdf, 37,64 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-10-29 Yttrande till Finansdepartementet över delbetänkandet ”ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)
pdf, 81,34 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-10-22 Yttrande över remiss från Finansinspektionen- förslag till föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument
pdf, 40,61 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-10-18 Yttrande över Helgberedskapsprojektets lösningsförslag
pdf, 51,88 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-10-09 Yttrande över delbetänkandet Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)
pdf, 38,09 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-09-18 Yttrande över betänkandet Ekonomiska sanktioner mot terrorism (SOU 2018:27)
pdf, 103,36 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-09-11- Yttrande angående EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473
pdf, 1,22 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-08-28 – Yttrande Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn.
pdf, 62,06 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-08-28- Yttrande över direktivet om ett ökat aktieägarengagemang, förslag till genomförande i svensk rätt, Ds 2018:15
pdf, 156,28 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-08-17- Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet
pdf, 39,55 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-08-16- Yttrande SOU 2018 20 Gräsrotsfinansiering
pdf, 67,95 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-07-31- Yttrande över Kommissionsförslag rörande det slutgiltiga mervärdesskattesystemet.
pdf, 40,12 KB,
Download Icon
PDF Icon 2018-07-02 Yttrande över Kommissionsförslag om förlängd tidsperiod för omvänd skattskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri och en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri
pdf, 37,32 KB,
Download Icon