Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Snabbare hantering av ärenden under 2022

Pressmeddelanden

Arbetet med att begränsa brottsvinster har gett goda resultat – under 2022 har cirka 85 miljoner kronor i tillgångsinriktade yrkanden bifallits i domstol, en ökning med 85 procent. Dessutom har hanteringen av ärenden gått snabbare än tidigare år. Detta och mycket annat framgår av Ekobrottsmyndighetens årsredovisning för 2022 som idag har lämnats in till regeringen.

Ekobrottsmyndigheten blir en allt viktigare aktör när ekonomisk brottslighet blir ett tydligare inslag i andra typer av brottslighet. Under året har ett omfattande arbete bedrivits med att stödja tillsynsmyndigheter, kommuner och näringslivet för att förhindra att offentliga medel hamnar i händerna på kriminella.

– Att antalet förfrågningar om samverkan gällande brottsförebyggande insatser har ökat markant under året ser jag som mycket positivt. I och med detta kan vi förvänta oss att de brottsförebyggande effekterna kommer att öka. Vi har också i våra remissvar uppmärksammat lagstiftaren på behovet av förändrad lagstiftning i brottsförebyggande syfte, säger Monica Rodrigo, generaldirektör vid Ekobrottsmyndigheten.

Antalet inkomna ärenden ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Detta kan jämföras med 2020 då antalet var väsentligt högre. Det är antalet mängdärenden som har minskat. Tiden från inkommen anmälan till beslut om brottsmisstanke har minskat med 57 dagar, vilket är en förbättring med över 20 procent och en följd av stora minskningar avseende både mängdärenden och särskilt krävande ärenden.

– Det är mycket positivt att genomströmningstiderna blir kortare när vi samtidigt hanterar allt fler komplicerade och resurskrävande ärenden, säger Monica Rodrigo.

Det sammantagna beloppet av bifallna yrkanden om företagsbot** fortsätter att öka kraftigt, från knappt 20 miljoner kronor under 2021 till cirka 56 miljoner kronor under 2022. Av detta belopp avser 37 miljoner kronor företagsbot i ärenden om momsbedrägerier.

Det sammantagna beloppet av bifallna tillgångsinriktade yrkanden, som utöver företagsbot även inkluderar skadestånd, förverkande och utvidgat förverkande, har också ökat kraftigt, från cirka 46 miljoner kronor totalt under 2021 till cirka 85 miljoner kronor.

– Det är en väsentlig ökning jämfört med förra året, samtidigt vet vi att beloppen kan variera över åren. Vi vet att den huvudsakliga drivkraften vid ekonomisk brottslighet är brottsvinster. Därför är rättsväsendets förmåga att återta brottsvinster viktig vid bekämpningen av ekobrott, säger Monica Rodrigo.

Momsbedrägerier inom EU med telekomprodukter har även detta år tagit betydande resurser i anspråk på Ekobrottsmyndigheten. Momsbedrägerier är en av EU:s prioriteringar för att motverka gränsöverskridande organiserad brottslighet. Brotten är omfattande och genererar stora brottsvinster, vilket utgör ett hot mot både ekonomin och säkerheten inom EU.

– Ur ett ekobrottsperspektiv är denna brottslighet ytterst samhällsskadlig. Miljarder kronor ur statskassan betalas ut till kriminella på felaktiga grunder, pengar som annars hade kunnat användas till vår gemensamma välfärd. Denna brottslighet har varit och är fortsatt högt prioriterad på myndigheten och vårt internationella samarbete har varit en viktig förutsättning för att nå framgång med denna brottstyp, säger Monica Rodrigo.

Ekobrottsmyndighetens ansökningar om internationell rättslig hjälp har ökat betydligt och bemanningen i internationella frågor har förstärkts. Komplexiteten och de internationella kopplingarna gör att särskilt krävande ärenden, som också är de mest resurskrävande, ofta tar lång tid att utreda.

Den årligt återkommande granskningen av ogillade åtal för året har visat att drygt 90 procent av alla åtal som väcks vid Ekobrottsmyndigheten, helt eller delvis vinner bifall i domstol.

 

*Genomströmningstiden avser tiden från det att en brottsanmälan kommer in till det att en åklagare beslutar om brottsmisstanken. En brottsmisstanke räknas som beslutad efter det att en åklagare har fattat beslut om att lagföra, skriva av eller på annat sätt avsluta en brottsmisstanke i ett ärende.

** En företagsbot riktar sig till företag med anledning av att brott har begåtts i näringsverksamheten och är som lägst 5 000 kronor och som högst 10 miljoner kronor.

Publicerat 2023-02-22. Uppdaterat 2023-04-11.