Start of content

Näringsförbud

Om du allvarligt missköter din näringsverksamhet, kan du få näringsförbud. Ett näringsförbud gäller i tre till tio år.

När du driver en näringsverksamhet har du olika skyldigheter. Du får inte begå brott i verksamheten och du måste se till att betala de skatter och avgifter som gäller. Om du grovt åsidosätter dina skyldigheter kan du få näringsförbud. Det gäller även om du driver verksamheten i konkurs på ett brottsligt sätt. Tre situationer som kan ge näringsförbud:

 • Brott
 • Skattebetalningsförsummelse
 • Konkurs

Näringsförbud innebär att du inte får

 • Driva näringsverksamhet, exempelvis företag
 • Vara firmatecknare i ett företag
 • Vara ombud för en juridisk person som driver näringsverksamhet
 • Sitta i ledningen för en näringsverksamhet
 • Ha röstmajoritet i ett aktiebolag
 • Vara anställd inom den verksamhet där näringsförbudet gäller
 • Ta uppdrag i den verksamhet näringsförbudet gäller
 • Vara anställd i näringsverksamhet som drivs av en närstående

Beslut om näringsförbud beror på olika faktorer

När ett ärende om näringsförbud blir aktuellt tittar Ekobrottsmyndigheten särskilt på:

 • Om näringsidkaren misskött sig systematiskt
 • Om konsekvenserna av de misskötta åtagandena lett till en större vinst
 • Om misskötseln inneburit någon skada eller varit menad att åstadkomma en skada
 • Om näringsidkaren varit dömd för brott i näringsverksamhet tidigare

Normalt är det en åklagare som för talan om näringsförbud i allmän domstol. Näringsförbud är närmast obligatoriskt om det är stadgat fängelse i lägst sex månader för brottet som begåtts i näringsverksamheten. Det gäller exempelvis vid grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott.

Tillfälligt näringsförbud

Om det är uppenbart att en person bör få näringsförbud kan domstolen bestämma om ett tillfälligt förbud tills ärendet är prövat.

Publicerat 2010-05-18. Uppdaterat 2016-06-15

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar