Start of content

SEFI-rådet

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-rådet, ansvarar för att samordna åtgärder i Sverige mot bedrägerier och andra missbruk av EU-relaterade medel.

Rådet ska:

 • Främja en effektiv och korrekt hantering av EU-medel i Sverige och göra det enklare för berörda myndigheter att samarbeta kring att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder när det finns misstanke om att EU-relaterade medel används på fel sätt.
 • Följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och föreslå eller starta åtgärder för att skyddet för EU:s finansiella intressen ska fortsätta att vara bra.
 • Vara ett forum där deltagarna kan dela med sig av information och erfarenheter.
 • Analysera och utvärdera det arbete som görs inom området.

Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner.

Rapport om EU:s finansiella intressen i Sverige

Vart tredje år lämnar rådet en rapport som beskriver hur skyddet av EU:s finansiella intressen är i Sverige.

Rapporten visar:

 • Vad rådet har gjort för att främja att EU-relaterade medel hanteras både effektivt och korrekt.
 • Hur rådet har jobbat för att samordna de myndigheter som varit berörda.
 • Hur rådets arbete har utvecklats.
 • Hur rådet ska arbeta de följande tre åren.

Rapport om skyddet av EU:s finansiella intressen i Sverige 2013-2015

Anmälningspolicy

SEFI-rådet har en gemensam anmälningspolicy som bland annat innebär att misstänkta EU-bedrägerier ska anmälas till Ekobrottsmyndigheten. Policyn ska också fungera som ett stöd och hjälpmedel för myndighetshandläggare och myndighetsledning.

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Vägledning

Som ett led i EU:s policy för bedrägeribekämpning finns det en vägledning för hantering av misstänkt brottslighet i samband med förvaltning av EU-medel. Målgruppen är handläggare och chefer vid de myndigheter i Sverige som hanterar EU-medel.

Tanken är att den ska vara ett hjälpmedel vid myndigheternas bedömning av om ett visst agerande i samband med ansökan eller utbetalning av stöd som helt eller delvis finansieras av EU-medel ska hanteras som misstänkt brottslighet. 

Vägledningen är framtagen av Ekobrottsmyndigheten, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket.

Vägledning för hantering av misstänkt brottslighet

Kontaktuppgifter

Ordförande i rådet är Olof Hallström, Verksjurist på Ekobrottsmyndigheten.

SEFI-rådet består av:

 • Olof Hallström - Ekobrottsmyndigheten
 • Christina Jansson - Polismyndigheten
 • Fredrik Persson- Tullverket
 • Ulrika Bergelv - Ekonomistyrningsverket
 • Susanne Andersson - Jordbruksverket
 • Jenny Blomquist - Länsstyrelsen i  Västerbottens län
 • Pernilla Hellgren - Migrationsverket
 • Meliha Sevinc Husberg - Tillväxtverket
 • Anna Tandberg - Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Publicerat 2010-08-20. Uppdaterat 2019-04-16

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Klarsignal logotyp
Klarsignal är ett projekt som handlar om att minska förekomsten av svartjobb inom de gröna näringarna.

Till webbplatsen klarsignal.se