Start of content

RUBICON - Konkursförvaltare

Här får du som konkursföravaltare stöd i arbetet genom mallar, kontaktuppgifter och tolkningar av lagen. RUBICON är en förkortning av Rutiner brottsutredningar i konkurs och är ett samarbete mellan flera myndigheter.

Få stöd från din RUBICON-samordnare

Kontakta gärna din lokalt förankrade RUBICON-samordnare angående brottsutredningar i konkurs. De fungerar som diskussionspartner där du kan redogöra för iaktagelser under konkursutredning och för att inhämta synpunkter. RUBICON-samordnarna är chefsåklagare eller kammaråklagare i respektive region.

Kontakta din RUBICON-samordnare


Lämna information till Ekobrottsmyndigheten

Konkursförvaltare kan vända sig till Ekobrottsmyndigheten för att lämna upplysningar som kan vara av intresse både i den enskilda konkursen och upplysningar i allmänhet.

Lämna information till Ekobrottsmyndigheten


Mall för underrättelse enligt 7 kap. 16 § konkurslagen.

Använd gärna blankettmallen vi har tagit fram för underrättelse enligt konkurslagen. Ifylld blankett skickar du sedan till något av våra kontor i det län där konkursgäldenären har sin hemvist eller säte.

Mall för underrättelse våren 2016

Hit skickar du underrättelsen


Återkoppling till konkursförvaltare

När du som konkursförvaltare har gjort en underrättelse enligt ovan ska du få återkoppling. Åklagare underrättar konkursförvaltare då följande beslut fattats:  

  • att inte inleda en förundersökning
  • att lägga ned en förundersökning
  • att inte väcka åtal

Riktlinje för underrättelse till konkursförvaltare


Senareläggning av bokföringstidpunkten och förhållandet till misstanken om bokföringsbrott

Bokföringsnämnden kom 2013 ut med allmänna råd om löpande bokföring med tillhörande vägledning. I de allmänna råden finns bl.a. anvisningar om vid vilken tidpunkt ett företags bokföring senast måste vara upprättad. Det allmänna rådet uppdaterades i juni 2015.

Ekobrottsmyndigheten har upprättat ett rättsPM som behandlar de problemställningar och tolkningsfrågor som kan uppkomma i samband med utredning av företags bokföring där frågor kring senareläggning av bokföring kan uppkomma.

Promemorian beskriver hur länge olika företag får senarelägga bokföring. Vidare beskriver promemorian olika typfall av situationer som kan uppkomma där tidpunkten för ett företags möjlighet att senarelägga bokföringen kan behöva utredas ytterligare eller att det kan föreligga misstanke om bokföringsbrott.

Senareläggning av bokföringstidpunkten och förhållandet till misstanken om bokföringsbrott


Bokföringsbrott vid försenade eller uteblivna årsredovisningar i aktiebolag

Här ger vi vår syn på bokföringsbrottet vid försenad eller utebliven årsredovisning i aktiebolag. De punkter vi behandlar i den senaste uppdateringen från våren 2018 är främst avgränsningen mellan bokföringsbrott av normalgraden och ringa bokföringsbrott samt något om företagsbot.  

Vi skriver också om åtalsprövningsregeln som innebär att bokföringsbrott som är ringa bara får åtalas av åklagare om det är av särskilda skäl påkallat från allmän synpunkt.

Även om konkursförvaltare ska anmäla ringa bokföringsbrott, kan utgångspunkterna för åklagarnas åtalsprövning i dessa fall vara av intresse för konkursförvaltarna.

Bokföringsbrott vid försenad eller utebliven årsredovisning


RUBICON i korta drag

RUBICON (Rutiner brottsutredningar i konkurs) har sedan mitten av 1990-talet varit en modell för samverkan vid bekämpningen av konkursrelaterad brottslighet.

Deltagande parter i RUBICON är

  • Ekobrottsmyndigheten
  • Kronofogdemyndigheten (Kronofogden)
  • Skatteverket
  • Rekonstruktörs- och förvaltarkollegiet (REKON)
  • Ackordscentralen.

Strukturen för samarbetet beskrivs i en rapport som uppdateras fortlöpande. Slutsatsen i rapporten grundar sig framförallt på den gemensamma avsiktsförklaringen om fortsatt RUBICON-arbete, men även på bidrag från de seminarier RUBICON håller årligen över hela landet.

RUBICON-rapport 2017


Säkerhetspolisens handbok Personlig säkerhet

Vid tidigare RUBICON-seminarier diskuterades olika säkerhetsfrågor för konkursförvaltare. Då hänvisades till Säkerhetspolisens handbok Personlig säkerhet. Handboken har nu genomgått en omfattande omarbetning och getts ut i uppdaterad version.

Handbok Personlig säkerhet på säkerhetspolisens webbplats

Publicerat 2010-05-28. Uppdaterat 2019-08-02

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Kronofogdens logotyp

Mer information om RUBICON samt räkenskapsinformation finns på kronofogdens webbplats.

Kronofogden - information om konkurser