Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

För dig som är konkursförvaltare

Konkursförvaltarna är många gånger de första att upptäcka begången ekonomisk brottslighet. Här har vi samlat information som kan vara till hjälp i ditt arbete.

Det är tingsrätten som beslutar om ett företag eller en person ska försättas i konkurs och få en konkursförvaltare. Förvaltaren sammanställer företagets eller personens tillgångar och skulder. Tillgångarna ska säljas och omvandlas till pengar som sedan ska fördelas mellan borgenärerna, det vill säga, de som har betalningskrav mot den som försatts i konkurs.

Misstanke om brott

Vänd dig till Ekobrottsmyndigheten om du har upplysningar som kan vara av intresse både i den enskilda konkursen och upplysningar i allmänhet.

Anmäl ekobrott (Öppnas i en ny flik)

Tipsa om ekobrott (Öppnas i en ny flik)

Mall för underrättelser

Använd gärna blankettmallen vi har tagit fram för underrättelse enligt konkurslagen. Ifylld blankett skickar du sedan till något av våra kontor i det län där konkursgäldenären bor eller verkar.

Mall för underrättelser (pdf) (Öppnas i en ny flik)

Återkoppling

När du som konkursförvaltare har gjort en brottsanmälan ska du få återkoppling. Åklagare underrättar konkursförvaltare då följande beslut fattats:

 • att inte inleda en förundersökning
 • att lägga ned en förundersökning
 • att inte väcka åtal

EBM:s riktlinje för underrättelse till konkursförvaltare (pdf) (Öppnas i en ny flik)

Aktörsportalen

Nu kan du som konkursförvaltare skicka in din underrättelse enligt 7 kap. 16 § konkurslagen digitalt direkt till Ekobrottsmyndigheten genom Aktörsportalen. Aktörsportalen är en säker och snabb kommunikationsväg som är kostnadsfri.

Läs mer om Aktörsportalen

Ny tillsynsrapport

Överåklagarens kansli vid Ekobrottsmyndigheten har granskat hanteringen av de brottsanmälningar som konkursförvaltare ger in till myndigheten, det vill säga vilka beslut som fattas av åklagare.

Granskningen avser en månads inflöde, 300 ärenden, och har visat att en relativt stor andel av de ärenden som konkursförvaltare anmält blir föremål för lagföring i form av åtal eller strafföreläggande, 32 procent. Dessa ärenden har därmed, enligt denna granskning, en högre lagföringsfrekvens än andra ärenden.

En stor andel av anmälningarna från konkursförvaltare, 39 procent, resulterar i att förundersökning inte inleds. Det beror främst på att det varit fråga om bokföringsbrott som betraktats som ringa av åklagaren och därmed normalt inte ska utredas eller åtalas, eller att den som anmälts redan hunnit dömas för andra brott, vilket också är en anledning till att inte utreda eller åtala.

Konkursförvaltares brottsanmälningar, tillsynsrapport 2021 (pdf) (Öppnas i en ny flik)

RUBICON

RUBICON är ett samarbete mellan flera olika myndigheter och andra aktörer som bekämpar konkursrelaterad brottslighet. På Ekobrottsmyndigheten arbetar flera seniora åklagare som också är RUBICON-samordnare. Om du som konkursförvaltare behöver någon att diskutera din brottsutredning med kan du kontakta dem.

Läs mer om RUBICON (Öppnas i en ny flik)

Domar och rättspromemorior

Här följer tre analyser av domar som kan vara av intresse för dig som vill få exempel på hur lagstiftningen har tolkats i olika specifika fall.

 • Bristfälliga verifikationer

  Ett område som särskilt kan belysas är bristfälliga verifikationer. Högsta domstolen har i juni 2020 dömt en företagare för grovt bokföringsbrott på grund av att ett antal leverantörsfakturor avseende underentreprenörer och materialinköp inte uppfyllde bokföringslagens krav på vilka uppgifter som en verifikation ska innehålla och därför inte var bedömbara.

 • Domar gällande årsredovisningar

  Högsta domstolen har de senaste åren avgjort flera mål där man prövat hur försenad eller ej upprättad årsredovisning ska bedömas och då särskilt gällande gränsdragningen mellan ringa bokföringsbrott och bokföringsbrott av normalgraden.

 • Senareläggning av bokföring

  I Bokföringsnämndens allmänna råd om löpande bokföring finns anvisningar om vid vilken tidpunkt ett företags bokföring senast måste vara upprättad. Ekobrottsmyndigheten har upprättat en rättspromemoria som behandlar de problemställningar och tolkningsfrågor som kan uppkomma i samband med utredning av företags bokföring, där frågor kring senareläggning av bokföring kan uppkomma.