Start of content

SEFI-rådet

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-rådet, ansvarar för att samordna åtgärder i Sverige mot bedrägerier och andra missbruk av EU-relaterade medel. Ekobrottsmyndigheten ansvarar för rådets kanslifunktioner.

Rådet ska:

 • Göra det enklare för berörda myndigheter att samarbeta. Det gör att arbetet blir effektivare när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder när det finns misstanke om att EU-relaterade medel används på fel sätt.
 • Följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och föreslå eller starta åtgärder för att skyddet för EU:s finansiella intressen ska fortsätta att vara bra.
 • Vara ett forum där deltagarna kan dela med sig av information och erfarenheter.
 • Analysera och utvärdera det arbete som görs inom området.

Rapport om EU:s finansiella intressen i Sverige

Vart tredje år lämnar rådet en rapport som beskriver hur skyddet av EU:s finansiella intressen är i Sverige.

Rapporten visar:

 • Vad rådet har gjort för att främja att EU-relaterade medel hanteras både effektivt och korrekt.
 • Hur rådet har jobbat för att samordna de myndigheter som varit berörda.
 • Hur rådets arbete har utvecklats.
 • Hur rådet ska arbeta de följande tre åren.

Rapport om skyddet av EU:s finansiella intressen i Sverige 2013-2015

Anmälningspolicy

SEFI-rådet har en gemensam anmälningspolicy som bland annat innebär att misstänkta EU-bedrägerier ska anmälas till Ekobrottsmyndigheten. Policyn ska också fungera som ett stöd och hjälpmedel för myndighetshandläggare och myndighetsledning.

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Vägledning

Som ett led i EU:s policy för bedrägeribekämpning finns det en vägledning för hantering av misstänkt brottslighet i samband med förvaltning av EU-medel. Målgruppen är handläggare och chefer vid de myndigheter i Sverige som hanterar EU-medel.

Tanken är att den ska vara ett hjälpmedel vid myndigheternas bedömning av om ett visst agerande i samband med ansökan eller utbetalning av stöd som helt eller delvis finansieras av EU-medel ska hanteras som misstänkt brottslighet. 

Vägledningen är framtagen av Ekobrottsmyndigheten, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket.

Vägledning för hantering av misstänkt brottslighet

Kontaktuppgifter

Ekobrottsmyndighetens chefsjurist Lena Schelin är ordförande i rådet.

SEFI-rådet består av:

 • Ekobrottsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Tullverket
 • Ekonomistyrningsverket
 • Statens jordbruksverk
 • Länsstyrelsens i  Västerbottens län
 • Migrationsverket
 • Tillväxtverket
 • Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Publicerat 2010-08-20. Uppdaterat 2016-06-15

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se