Start of content

Remisser och yttranden

2017-04-20 - Yttrande över betänkandet Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81)

2017-03-31 - Yttrande över promemorian Vissa inkomstbeskattningsfrågor

2017-03-31 - Yttrande En översyn av lagstiftningen om företagsbot  (SOU 2016:82)

2017-03-27 - Yttrande över promemorian Genomförandet av ICT-direktivet (Ds 2017:3)

2017-03-27 - Yttrande över Departementspromemorian (Ds 2016:14) " Normgivningen inom åklagarväsendet"

2017-03-20 - Yttrande över promemorian Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdeskatt i vissa fall

2017-03-13 - Yttrande över Taxiutredningens betänkande Taxi och samåkning - idag, i morgon och i övermorgon (SOU 2016:86)

2017-03-10 - Yttrande över Ekonomistyrningsverkets rapport - krav på delårsrapport

2017-02-17 - Yttrande över promemorian Kompletterande förslag till betänkandet - En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)

2017-02-17 - Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning före antagandet av en ny reglering av yrken (KOM (2016/822) slutlig) och Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén  och regionkommittén med reformrekommendationer för reglering av professionella tjänster (KOM (2016/820)nslutlig)

2017-02-13 - Yttrande över förslag till nya bestämmelser om att årsbokslut får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning - komplettering till förslaget om årsbokslut med tillhörande vägledning

2017-02-13 - Yttrande över promemorian En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater (Ds 2016:39)

2017-02-13 - Yttrande avseende Europeiska kommissionens två förslag gällande dels en anmälningsprocedur för tillståndsförfarande och krav relaterade till tjänster (KOM (2016) 821, dels införande av ett elektroniskt europeiskt tjänstekort (KOM (2016) 824 och KOM (2016) 823.

2017-02-13 - Yttrande avseende Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in eller ut ur unionen och upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005

2017-02-13 - Yttrande över förslaget till EU-direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare

2017-02-13 - Yttrande över promemorian Kriminalvårdssekretess

2017-02-06 - Yttrande över betänkandet Ökad insyn i partiers finansiering (SOU 2016:74),

2017-02-06 - Yttrande över SOU 2016:75 - Översyn av skattereglerna för delägare i Fåmansföretag

2017-01-23 - Yttrande över promemorian " Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen" 

2017-01-16 - Yttrande över Skatteverkets promemoria "Tredjemansföreläggande för kontroll av vissa beslut om punktskatt"

2017-01-13 - Yttrande över ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten (SOU 2016:65

Publicerat 2010-07-08. Uppdaterat 2017-04-21

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar