Start of content

Remissvar 2019

Remissvar och yttranden i kronologisk ordning

 

2019-08-15 Yttrande angående promemorian En utvidgad beredskap för brådskande beslut om förordnande av offentlig försvarare

2019-08-08 Yttrande angående Tullverkets promemoria Ändringar i smugglingslagen – Tullverket får utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter at biträda åklagare

2019-06-17 Yttrande angående promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

2019-06-17 Yttrande angående Utkast till lagrådsremiss Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation

2019-06-03 Yttrande angående departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1)

2019-05-27 Yttrande angående utkast till lagrådsremiss Ungdomsövervakning

2019-05-21 Yttrande angående betänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande (SOU 2019:8)

2019-05-13 Yttrande angående betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)

2019-04-25 Yttrande angående promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

2019-04-17 Yttrande över promemoria om ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m.

2019-04-17 Yttrande över SOU 2018:91 Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet

2019-04-08 Yttrande angående promemorian Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

2019-04-04 Yttrande angående promemorian Genomförande av regler i EUs direktiv mot skatteundandragande för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

2019-03-15 Yttrande angående promemorian Avtal med Norge om samarbete mellan särskilda insatsgrupper i krissituationer

2019-03-14 Yttrande Promemorian Skyldighet för allmänna domstolar att lämna uppgifter om domar och beslut i brottsmål till Skatteverket i vissa fall.

019-03-08 Yttrande över Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

2019-02-12 Yttrande angående promemorian Höjt tak för rutavdrag

2019-01-18 Yttrande Kommissionsförslag om åtgärder för att införa vissa krav på betaltjänstleverantörer och för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägerier

Publicerat 2019-01-18. Uppdaterat 2019-08-16

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar